top of page

TV-underholdningsoverenskomsten

1. juni 2018 – 31. mai 2020

 

mellom Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund

 

1.Lønnssystem
Det er inngått avtale om minstelønnssystem. Før fastsettelse av lønn skal det foretas en vurdering av arbeidstakers kompetanse, erfaring og ansvar. Det forutsettes at det forhandles om lønn ut over minstelønnssatser (personlige tillegg). TV-arbeiderne skal ikke gå ned i lønn som følge av innføringen av minstelønssatser.

 

2.Opphavsrett 
Det er inngått en ny opphavsrettsavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk filmforbund: Opphavsrettsavtale Pdf

 

Følgende tekst om opphavsrett anbefales å innta i individuelle kontrakter mellom NFF´s medlemmer og Virke Produsentforeningens medlemmer for å sikre opphavsrettsvederlag fra F©R:"For medlemmer av Norsk Filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R reguleres opphavsrettigheter i "Avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 29.10.2016."

 

English version: "For members of NFF with management contract with F©R, the governing agreement relating to rights on this production is regulated in a seperate Rights Agreement between Virke Produsentforeningen and NFF/F©R of 29.10.2016."

Link til full tekst, rettighetsklausuler 

 

3.TV-underholdningsoverenskomsten
Regelverket er bygget opp slik at del I er Hovedavtalen/Parallellavtalen og del II er overenskomsten. I vedlegg 1 er det inntatt tillegg til Hovedavtalen. I vedlegg 1-5 er det inntatt tillegg til overenskomsten.

Pdf-versjonen av TV-Underholdningsoverenskomsten
Protokoll forhandlingsresultat pr.01.09.2018.

 
Innholdsfortegnelse - TV-underholdningsoverenskomsten mellom Virke og Norsk filmforbund
Del I - Hovedavtalen:
Hovedavtalen/Paralellavtalen (ekstern lenke)

Del II – TV-Underholdningsoverenskomsten

1.   § 1 Omfang
2.   § 2 Ansettelse / oppsigelse
3.   § 3 Arbeidstid
4.   § 4 Overtidsgodtgjørelse og andre tillegg
5.   § 5 Minstelønnssystem
6.   § 6 Reisebestemmelser
7.   § 7 Korte velferdspermisjoner
8.   § 8 Etterlønn ved dødsfall
9.   § 9 Ferie og feriegodtgjørelse
10. § 10 Forsikring
11. § 11 Overenskomstens ikrafttredelse og varighet
12. Vedlegg 1 – Tillegg til hovedavtalen
13. Vedlegg 2 – Vedrørende avtale om rettigheter
14. Vedlegg 3 – Avtale om rettigheter mellom Virke Produsentforeningen og Norsk filmforbund/F©R

 

§ 1 Omfang

Denne overenskomst gjelder TV-medarbeidere (Arbeidstaker) som er medlemmer av NFF og TV-produksjonsselskap (Arbeidsgiver) som er medlemmer av Virke på området for produksjon av TV-program.

Overenskomsten gjelder faglærte TV-medarbeidere som er arbeidstakere i arbeidsmiljølovens forstand.

Overenskomsten gjelder ikke TV- medarbeidere som er fast ansatt i produksjonsselskapet, personer med lederfunksjoner som har økonomisk og/eller personalansvar – som for eksempel produksjonsledere og postprodusenter.

Overenskomstens §§ 3, 4 og 6, med unntak av punkt 4.5, gjelder ikke for arbeidstakere i særlig uavhengig stilling, jf. arbeidsmiljøloven § 10-12.

Overenskomsten omfatter ikke dramatiserte TV-produksjoner, enkeltstående dokumentarfilmprosjekter, nyheter og sportssendinger.

 

§ 2 Ansettelse / oppsigelse

2.1 Arbeidsavtale
Det skal opprettes arbeidsavtale for hvert arbeidsforhold. Arbeidsavtaler mellom Arbeidsgiver og Arbeidstaker skal inngås i samsvar med reglene i denne overenskomsten. Arbeidstakeren kan ikke tilbys dårligere vilkår enn det som følger av denne overenskomsten.

Skriftlig arbeidsavtale skal opprettes så snart forholdene rundt et engasjement er klarlagt.

Arbeidsavtalen skal oversendes Arbeidstaker senest 14 dager før engasjementet starter, og hvor dette ikke er mulig, så snart partene er enige om at avtale er inngått.

2.2 Prøvetid
Partene kan avtales prøvetid. Prøvetiden kan maksimalt være på 6 måneder. Under prøvetiden gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager. En eventuell oppsigelse må være skriftlig og følge Arbeidsmiljølovens bestemmelser. For kortvarige ansettelsesforhold skal prøvetiden reguleres i forhold til avtaleperiodens lengde.

2.3 Arbeidsinstruks
Arbeidsgiver plikter å utarbeide en separat skriftlig arbeidsinstruks (Arbeidsinstruks) for arbeidstakeren som gjør rede for hvilke arbeidsoppgaver arbeidstakeren forventes  å skulle ha og gjøre i produksjonen. Arbeidsinstruksen skal forelegges arbeidstakeren før begges signering av arbeidsavtalen.

2.4 Produksjonsplan
Arbeidsgiver plikter å utarbeide og forelegge en produksjonsplan (Produksjonsplan) for Arbeidstakeren, som viser hvordan Produksjonen planlegges gjennomført i produksjonsperioden.

Hoved- og/eller Produksjonstillitsvalgt har rett til å komme med innspill før endelig Produksjonsplan fastsettes.

Arbeidstaker skal forelegges Produksjonsplan før signering av Arbeidsavtalen.

2.5 Oppsigelse
Oppsigelse av inngåtte arbeidsavtaler under denne overenskomst følger reglene i Arbeidsmiljølovens kapittel 15. 

 

§ 3 Arbeidstid

Den alminnelige arbeidstid må ikke overstige 7,5 timer i løpet av 24 timer og 37,5 timer i løpet av sju dager. Spisepause på 30 minutter kommer i tillegg.

Ved engasjement for kun en arbeidsdag er alminnelig arbeidstid 7,5 timer.

For Arbeidstakere som er i fast ukentlig turnus, skal uker med kun kveldsskift reduseres til 7 timer i alminnelig arbeidstid pr kveldsskift. For klippere skal alminnelig arbeidstid ved kveldsskift alltid være 7 timer.

Den alminnelige arbeidstid skal, i den utstrekning det er mulig, legges i tidsrommet mellom kl 0700 og 1700, mandag til fredag. Arbeid på helg- og/eller helligdager er tillatt dersom produksjonens art gjør det nødvendig.

Arbeidstiden starter ved oppmøte på angitt arbeidssted til angitt oppmøtetidspunkt. Arbeidssted skal så langt mulig fremgå av Arbeidsavtalen eller Produksjonsplan dersom arbeidsstedet varierer i løpet av engasjementets varighet.

For Arbeidstakere som er pålagt sjåføroppdrag eller andre oppdrag i form av å skulle hente og/eller levere utstyr, stab el.l., eller andre arbeidsoppgaver knyttet til oppdraget, skal den tid det tar å utføre dette, fra tidspunktet for avhenting, regnes som del av arbeidstiden.

Arbeidstakere kan ikke pålegges sjåføroppdrag hvor kjøretiden sammen med andre arbeidsoppgaver sammenlagt er på mer enn 14 timer.

Pauser
Arbeidstakeren skal ha minst en pause på 30 minutter i løpet av alminnelig arbeidstid, likevel slik at pausen ikke regnes som en del av alminnelig arbeidstid. Arbeidsgiver plikter å legge til rette for at arbeidstakerne får adgang til å spise i pausen, normalt innen 4,5 timer fra arbeidstidens begynnelse. Andre ordninger skal drøftes med tillitsvalgt.

I de tilfeller hvor Arbeidsgiver ikke har lagt til rette for at det kan tas pause under tilfredsstillende forhold, skal pausen likevel anses som en del av alminnelig arbeidstid. Det samme gjelder dersom man er pålagt å være i beredskap i spisepausen og ikke selv disponerer tiden. Eventuelle krav fra arbeidstakerne overfor Arbeidsgiver om at pausen skal regnes som alminnelig arbeidstid etter denne bestemmelsen, skal fremmes omgående overfor tillitsvalgt. Kravet skal fremmes slik at Arbeidsgiver gis mulighet til å kunne rette opp forholdet.

Ved overtidsarbeid utover to timer i forbindelse med opptak, skal arbeidstaker få tilbud om pause på en halv time med mindre annet avtales gjennom tillitsvalgt. Pausen regnes som en del av arbeidstiden. Pausen kan kortes ned eller forskyves når forholdene gjør dette nødvendig.

 

§ 4 Overtidsgodtgjørelse og andre tillegg

4.1 Overtidstillegg
For arbeidstid ut over alminnelig arbeidstid betales et tillegg på:                       

50% for de 4 første timene.
100% for etterfølgende 3 timer, deretter 200%

4.2 Nattillegg
For nattarbeid mellom kl 23 og 06 betales et tillegg på 70% per time.

Nattillegget bortfaller ved overtid når overtidstillegget er høyere enn nattillegget.

4.3 Søn- og helligdagstillegg
For arbeid som utføres på søndager utbetales en kompensasjon på NOK 500.

På helligdager gis et tillegg på 100%.

Kompensasjonen gis ikke for sammenhengende arbeid på location som medfører mer enn 6 netters overnatting.

4.4 Kveldstillegg for klippere
Klippere kompenseres med NOK 250,- per kveldsskift.

4.5 Arbeidstakere i særlig uavhengig stilling, jf. § 1, skal ha et lønnsnivå som forutsettes å dekke en viss arbeidsinnsats ut over alminnelig arbeidstid, uten at overtidsarbeidet registreres særskilt. 

 

§ 5 Minstelønnssystem

Overenskomsten er en minstelønnsavtale. Lønnssats er oppgitt for hel stilling. Lønn fastsettes ved tilsetting gjennom avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Før fastsettelse av lønn skal det foretas en vurdering av arbeidstakers kompetanse, erfaring og ansvar. Det forutsettes at det forhandles om lønn ut over minstelønnssatser.

 

* Dagsatser skal benyttes ved avtaleperioder på 11 dager og mindre

Merknad: TV-arbeiderne skal ikke gå ned i lønn som følge av innføringen av minstelønssatser.

Ansiennitet:

TV-arbeidere som har gjennomført NOKUT-godkjent medieutdanning på høyskolenivå gis ansiennitetsopptjening for faktisk gjennomført studietid. Disse utdannelsene gir 1 års ansiennitet per fullførte års utdanning.

Relevant praksis gir 1 års ansiennitet per fullførte års praksis.

TV-arbeidere med fagrelevant arbeidsforhold fra andre fagfunksjoner innen TV-produksjon godskrives 0,5 års ansiennitetsopptjening per arbeidsår, for eksempel fra klippass. til klipper, fra klipper til ettarbeidsredaktør osv.

Foreldrepermisjon for TV-arbeidere med bransjeerfaring gir opptjening av ansiennitet.

TV-arbeidere med relevant utdanning, praksis eller erfaring utenfor film-og TV-bransjen, kan ved ansettelsegis opptjente ansiennitetstillegg og/eller personlig tillegg.

Arbeidstaker skal legge frem godkjent dokumentasjon til arbeidsgiver som grunnlag for ansiennitetsvurderingen. Slik dokumentasjon skal foreligge før lønn fastsettes mellom partene, og ansienniteten skal spesifiseres i kontrakt.

Dersom arbeidstaker unntaksvis ikke ønsker eller kan dokumentere opptjent ansiennitet, er ikke dette til hinder for at lønn kan fastsettes og avtale inngås.

Eventuelle oppjusteringer av ansienniteten etter ansettelse skal ikke medføre endring i avtalt lønn, så lenge avtalt lønn ikke er under minstelønn.

Lønnsvurdering ved tilsetting og endring av arbeidsforhold

Partene er enige om at reelle forhandlinger er en viktig del av lønnsfastsettelsen.

Arbeidsgiver skal ved hver kontraktsinngåelse, og/eller minst en gang årlig, vurdere arbeidstakerens lønn.

Ved vesentlige endringer i den enkeltes arbeidsoppgaver og/eller ansvarsforhold kan det foretas en særskilt lønnsvurdering.

Tillitsvalgt kan bistå arbeidstaker ved behov.

Lokale forhandlinger

Det kan i tillegg gjennomføres kollektive lokale forhandlinger i virksomheten mellom de stedlige parter. Forhandlingene skal være reelle og baseres på vedtatte prinsipper for lokal lønnspolitikk, herunder eventuelle utfordringer knyttet til likestilling.

Partene skal ta hensyn til bedriftens totale situasjon, herunder forhold som

 • bedriftens økonomi

 • produktivitet

 • fremtidsutsikter

 • konkurranseevne

Det skal settes opp protokoll fra de lokale forhandlingene.

 

§ 6 Reisebestemmelser

6.1 Kompensasjon for reise til arbeid
Reisetid regnes ikke som en del av alminnelig arbeidstid, men kompenseres etter følgende bestemmelser;

Når oppmøtested eller opptakssted er kortere enn 1 time/60 km (evt.30 min hver vei/30 km) fra produksjonens hovedkontor, produksjonskontoret, eller overnattingssted, tilfaller det ingen tillegg.

Ved reisetid utover 1 time kompenseres det tilsvarende 75% av timelønn (100% søn- og 150% timelønn helligdag). Dette gjelder likevel ikke for reise mellom kl-23:00-06:00 hvor det stilles tilfredsstillende sovemulighet. Ved reise kl 23.00-06.00 hvor det ikke stilles tilfredsstillende sovemulighet, kompenseres det tilsvarende 100% timelønn.

Reisetid gir ikke grunnlag for overtidstillegg.

For reise på rene reisedager og pålagt reise på fridager gis reisekompensasjon tilsvarende en dagslønn.

Disse bestemmelser gjelder ikke reisetid mellom ulike opptakssteder/locations i løpet av en arbeidsdag. Slike reiser regnes som alminnelig arbeidstid.

Dersom en arbeidstaker blir pålagt arbeidsoppgaver under reisen, blir denne tiden regnet som en del av alminnelig arbeidstid.

Arbeidstaker kan ikke pålegges en sammenhengende reise-og arbeidstid som overstiger 14 timer i løpet av en arbeidsdag, med mindre reisetiden gir mulighet for hvile.

 

§ 7 Korte velferdspermisjoner

Dersom vektige velferdsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker til

stås korte velferdspermisjoner med lønn i inntil 10 dager i kalenderåret.

 

§ 8 Etterlønn ved dødsfall

Etterlatte som arbeidstaker har forsørget/hadde plikt til å forsørge, skal utbetales etterlønn tilsvarende full lønn i avtaleperioden, dog oppad begrenset til 3 måneder regnet fra dødsfallet.

 

§ 9 Ferie og feriegodtgjørelser

Det vises til ferielovens bestemmelser.

 

§ 10 Forsikring

Produsenten plikter å holde TV-arbeiderne forsikret etter lov om yrkesskadeforsikring. For arbeid som krever reise, plikter produsenten å tegne reiseforsikring som dekker arbeid på location for alle tv-arbeiderne. Arbeidstakeren har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i forsikringsvilkårene.

 

§ 11 Overenskomstens ikrafttredelse og varighet

Overenskomsten gjøres gjeldende fra 1. juni 2018 til 31. mai 2020. Avtalen gjelder videre for 1 – ett – år av gangen dersom ikke partene skriftlig sier den opp med 2 – to – måneders varsel.

Før utløpet av 1. avtaleår, skal det opptas forhandlinger i mellomåret mellom VIRKE og NFF, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. Endringene i tariffavtalen for 2.avtaler tas stilling til av NFF og Virke. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har framsatt krav innen 14 – fjorten - dager etter forhandlingens avslutning, si opp avtalen på dette punkt med 14 – fjorten – dagers varsel (dog ikke til utløp før 31.mai 2019.). 

 

Oslo, 7. september 2018

 

Inger Lise Blyverket /s/                                                        Sverre Pedersen /s/

Hovedorganisasjonen Virke                                                   Norsk Filmforbund


Vedlegg 1 – Tillegg til hovedavtalen

Partene er på bakgrunn av overenskomstens og bransjens egenart enige om at det i tillegg til hovedavtalens bestemmelser gjelder følgende regler for samarbeidet mellom partene;

NFF kan av og blant sine medlemmer velge tillitsvalgte for den enkelte produksjon. Produksjonstillitsvalgt skal i medhold av hovedavtalens § 6-1 søke ordnet i minnelighet de klagemål som gjelder for produksjonen. Tvister på den enkelt produksjon skal behandles slik det fremgår av hovedavtalens § 2-3 første ledd. Produksjonstillitsvalgt har rett til nødvendig tid til å utføre sine oppgaver etter hovedavtalens § 6-5. Arbeidsgiver kan i medhold av hovedavtalens § 5-1 første ledd kreve at det velges en produksjonstillitsvalgt. Hver enkelt produksjon skal ha en arbeidsgivers representant slik dette er beskrevet i hovedavtalens § 6-2.

NFF kan videre velge tillitsvalgt i det enkelte produksjonsselskap (hovedtillitsvalg). Tvister som ikke finner sin løsning gjennom forhandlinger mellom produksjonstillitsvalgt og arbeidsgivers representant på den enkelte produksjon blir å behandle mellom hovedtillitsvalgt og arbeidsgivers representant i produksjonsselskapet etter reglene i hovedavtalens § 2-3.

Crewmøter

Norsk Filmforbund og Virke Produsentforeningen skal varsles når crewmøte skal avholdes.

Hovedtillitsvalgt

Produksjonsselskap skal legge til rette for at arbeidstakerne gjennomfører valg av hovedtillitsvalgt ved de ulike produksjonsselskapene. Valg av hovedtillitsvalgt skal kunne gjennomføres i lokalet til produksjonsselskapet.

Oslo, 29. oktober 2016

Vedlegg 2 

 1. Vedrørende avtale om rettigheter

  1. Norsk filmforbund og Virke har under mekling hos Riksmekler den 28.oktober diskutert spørsmålet om opphavsrettigheter.

  2. Det er i dag inngått Avtale om rettigheter mellom Norsk Filmforbund og Virke Produsentforeningen.

  3. Partene er på bakgrunn av dette enige om at overenskomstenes regulering av opphavsrettigheter, herunder vedlegget Særskilt avtale om opphavsrettigheter mv, strykes.

Vedlegg 3 

AVTALE OM RETTIGHETER 
MELLOM VIRKE PRODUSENTFORENINGEN OG NORSK FILMFORBUND/F©R

1. Overdragelse av rettigheter

Norsk filmforbund/F©R garanterer og innestår for at de gjennom forvaltningskontrakt har ervervet samtlige opphavsrettigheter som medlemmer under denne overenskomst har i medhold av åndsverkloven, og at Norsk filmforbund/F©R er berettiget til å overdra/videreoverdra disse rettighetene uten begrensninger. 

2. Rettighetserverv

Produsenten erverver enerett, uten geografiske begrensninger, til enhver form for eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av produksjonen (herunder lineært, tidsforskjøvet og ikke-lineært) både på mediehuets egne- og tredjeparts distribusjonsplattformer. Dette omfatter også avledede rettigheter (format, remake, merchandise etc), bearbeidelse, samt retten til videre-overdragelse, med de begrensinger som fremgår nedenfor.

Rettighetsoverdragelsen begrenser ikke adgangen til å inngå individuelle avtaler mellom produksjonsselskapet og manusforfatter/regissør/utvikler om royalty for utnyttelsen av produksjonen.

3. Avgrensninger/unntak

For medlemmer av Norsk Filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R, kan produksjonsselskapet ikke erverve;

(i) Rettigheter i produksjonen som omfattes av anvendelsesområdet til åndsverklovens spesifikke avtalelisensbestemmelser; og

(ii) Rettigheter til tredjepartsdistribusjon (eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring) av produksjonen, herunder lineært, tidsforskjøvet og ikke-lineært. For ordens skyld understrekes at dette er begrenset til slik utnyttelse som er dekket av Norwacos gjeldende Felleavtale og K-avtale. Ved opphør av Fellesavtalen og/eller K-avtalen, gis Virke/produksjonsselskapene førsterett til å overta rettighetene som forvaltes av Norwaco på Norsk Filmforbunds/F©Rs vegne på områdene for disse avtalene, mot kompensasjon til Norsk Filmforbund/F©R på samme nivå som utbetaling fra Norwaco.

(iii) Rett til vederlag for lineær og ikke-lineær utnyttelse i utlandet er ikke overdratt, i den utstrekning det foreligger forvaltningsordninger basert på lovbestemmelser om avtalelisens og lovbestemmelser om tvangslisens.

(iv) Rettigheter til utnyttelse av produksjoner for TV2, MTG og Discovery (”Mediehusene”) som er omfattet av gjeldende avtaler med Norsk Filmforbund/F©R av 18.04.2016 (”Mediehusavtale”). Når en eller flere av Mediehusavtalene sies opp uavhengig av årsak, eller kommer til utløp, skal Virke/produksjonsselskapene gis førsterett til å overta de enkelte Mediehusavtaler på samme kommersielle vilkår som etter gjeldende Mediehusavtale. Dette er opplyst til å ikke overstige 1% av de enkelte produksjonsbudsjettene. Videre presiseres at herværende Avtale om rettigheter gjelder mellom partene der produksjonen ikke er ”bestilt” av Mediehusene.

4. Generelle bestemmelser                                                      
Rettighetsoverdragelsen gir rett til ubegrenset bruk innenfor en lisensperiode på 10 år, regnet fra første tilgjengeliggjøring av produksjonen. Lisensperioden kan forlenges av produksjonsselskapet etter lojale forhandlinger og mot vederlag til Norsk filmforbund/F©R.

5.Tvister                                                                                                   
Eventuelle tvister etter denne avtalen løses etter Voldgiftsloven 2004-05-14-25.

6.Varighet                                                                                                 
Avtalen gjelder fra signering og til 29.10.2021. Avtalen går deretter over til å være løpende med enkeltvise 2-årsperioder, med mindre avtalen sies opp skriftlig med 6 måneders varsel før utløp av forrige avtaleperiode.

7.Praktisk gjennomføring                                                                     
Partene skal besørge at det vises til herværende Avtale om rettigheter i kontrakter mellom produksjonsselskap og TV-arbeider.

Oslo, 7.10.2016  

bottom of page