top of page

Reklameoverenskomsten

("Den gamle overenskomsten")

Overenskomst mellom på den ene side NORSK FILMFORBUND og på den annen side NORSKE FILM- OG TV-PRODUSENTERS FORENING vedrørende korttidsengasjerte medarbeidere i film-, tv- og videoproduksjon.

(PDF-versjon av Overenskomsten)

Innholdsfortegnelse
1.   Arbeidsavtale
2.   Bemanning
3.   Tillitsvalgt
4.   Honorarsatser
5.   Arbeidstiden
6.   Overtid
      - Begrensning
      - Varsling
      - Godtgjøring 
      - Overtidstillegg - satser
      - Godtgjøring ved forskjøvet arbeidstid
7.   Arbeid på location m/overnatting
8.   Spisepause
9.   Arbeid som krever reise
10. Arbeidsforhold
11. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
12. Forsikrig
13. Annulasjon
14. Opphavsmannens rettigheter
15. Tvister
16. Varighet
 

1. Arbeidsavtale

1.1. 
Arbeidsavtaler mellom medlemmer av ovennevnte avtaleparter skal inngås i samsvar med reglene i denne overenskomst.

1.2.
Skriftlig avtale skal opprettes så snart forholdene omkring et engasjement er klarlagt og normalt senest en uke før engasjementet trer i kraft. Avtale skal opprettes på det standardformular for engasjementinngåelse som følger vedlagt denne overenskomst. Tillitsvalgt har innsynsrett i, og kan kopiere de stabskontrakter som inngås. Disse kan sendes NFF sekretariatet for oppbevaring under produksjonstiden. Tillitsvalgt har i den forbindelse taushetsplikt med unntak for konferanse med representanter for fagforening og det aktuelle stabsmedlem.

1.3.
Medarbeideren plikter i engasjementstiden å rette seg etter avtalt stillingsinstruks.

1.4
Produsenten kan ikke pålegge noen i staben å utføre funksjoner i tillegg til det arbeid de er engasjert for å utføre.

2. Bemanning

2.1
Produsenten forplikter seg til å bemanne enhver produksjon slik at den kan gjennomføres på en måte som gjør at den enkelte medarbeider får utført sitt arbeid faglig forsvarlig, jfr. pkt. 1.3, 1.4. Ingen kan pålegges å utføre to fagfunksjoner eller å være ansatt i to fagfunksjoner.

2.2
Det er kun produsenten som kan tilby arbeid og engasjere medarbeidere.

2.3
Minimumsbesetning på spillefilmer skal normalt følges. Avvik må avtales spesielt partene (NFF/NFTVPF) i mellom.
Minimumsbesetning fremgår av vedlegg 2.

3. Tillitsvalgt

3.1
Ved alle produksjoner som varer utover 3 dager med minimum tre freelance medarbeidere skal staben ha anledning til å velge tillitsvalgt. Ved produksjoner der staben består av flere enn 30 freelancere kan det velges flere tillitsvalgte, dog slik at det er én som fungerer som hovedtillitsvalgt.

3.2
Produsenten er ansvarlig for at det innkalles til et stabsmøte før opptaksstart hvor tillitsvalgt velges. På spillefilmer skal et slikt stabsmøte holdes 2 uker før opptakstart. NFF/ NFTVPF skal varsles om møtet. Inntil slikt stabsmøte er avholdt utpeker NFF en midlertidig tillitsvalgt.

3.3
Hovedtillitsvalgt skal ha betalt kr. 250,- pr. uke for sitt arbeid.

3.4
NFTVPFskal varsles ved produksjonsbeslutning av spillefilm.

3.5
Dersom det er påkrevet har tillitsvalgt rett til å innkalle til stabsmøte i arbeidstiden etter konferanse med produksjonsledelsen.

3.6
Før produksjonsslutt bør det avholdes et oppsummeringsmøte med staben og produsenten. Møtet inngår normalt ikke i arbeidstiden, men skal søkes lagt slik at flest mulig kan delta.

3.7
Tillitsvalgt skal ha adgang til å sette seg inn i produksjonens forsikringspoliser i henhold til pkt. 12 og har krav på å få se avviklingsplan, stabsliste, samt å bli orientert om enhver endring i produksjonsplanene. Tillitsvalgt kan kreve relevante utdrag fra kalkylen fremlagt dersom produsenten i tvistetilfeller bruker denne som argument.

4. Honorarsatser

4.1
Gjeldende honorarsatser og ansiennitetsskala fremgår av bilag 1. 

Uansett kontraktsform for engasjement inntil 6 måneder kan det ikke inngås avtaler som ligger under honorarsatsene. For engasjementer av varighet over 6 måneder skal engasjementsavtalene følge de generelle prinsippene i denne overenskomst. 

For arbeid på produksjoner som varer 1-7 dager, men som er av ideell eller ikkekommersiell art, kan det avtales et honorar som følger satsene for lengre produksjoner.

De honorartillegg som fremkommer ved tariffendringer pr. 1. mai gjøres gjeldende for alle arbeidsforhold etter denne dato, også der hvor kontrakt er tegnet før 1. mai. Partene kan dog estimere tariffendringer på forhånd og inkludere disse som særskilt komponent i kontrakten.

4.2
Det kan inngås avtale om et samlet honorar (totalavtale) for engasjementet inkludert overtid for medarbeidere i gruppe 1 - 2.

Andre medarbeidere kan ikke pålegges totalavtale uten ved følgende engasjement:

A) Engasjement som i sin helhet inngås på produksjoner som varer 1 - 7 dager hvor grunnhonoraret ligger 10 % over gjeldende sats for medarbeideren.

B) Engasjement på produksjoner av varighet over én uke opp til 3 måneder for gruppene 3 - 4 hvor grunnhonoraret ligger 15% over gjeldende sats for medarbeideren.

C) Engasjement på produksjoner som varer mer enn 3 måneder.

En eventuell totalavtale skal definere/stipulere antall uker/ dager/ timer i opptakssituasjonen, samt medarbeiderens totale arbeidstid. Dersom betaling for medarbeiderens totale arbeidstid ville ha oversteget dette estimat med 10 %, kan medarbeideren kreve avtalen reforhandlet.

Produsenten plikter å attestere timelister for de medarbeidere som ønsker å føre slike når det er inngått en totalavtale. Produsenten plikter ikke å attestere timelister for overtid som ikke er godkjent, jfr. pkt. 6.2.

4.3
Timebetalt arbeid skal honoreres med timesats som er fullt dagshonorar delt på 7 1/2, men minimum 4 timer for fremmøte.

4.4
Script, og andre som er pålagt deltagelse ved kjøring, skal ha betalt.

5. Arbeidstiden

5.1
Ordinær arbeidstid er 7 1/2 time eksklusive spisepause, og skal ligge mellom kl. 07:00 og 17:00. Arbeidstid start regnes som "stab fremmøte" på dagsplanen. Dersom staben ønsker å forandre arbeidstiden (ikke av produksjonstekniske hensyn) kan staben velge å legge normalarbeidstiden mellom klokken 07:00 - 18:00. Produsenten må gi sin tilslutning til ordningen. En slik ordning blir ikke å regne som forskjøvet arbeidstid.

5.2
Ved eksteriør- og locationopptak har produsenten anledning til å forskyve ordinær arbeidstid mellom kl. 06.:00 og 22:00 så sant arbeidstiden er sammenhengende. Start på forskjøvet arbeidsdag gjelder fra "stab fremmøte" på dagsplanen.

5.3
Opptakstiden kan ikke forskyves ved opptak i studio eller bygning som betraktes som studio. Arbeidstiden kan dog forskyves for grupper som spesielt arbeider med forberedelse og avslutning av en opptaksdag. Unntak kan også gjøres for hele staben dersom det foreligger spesielle grunner til forskyvning av arbeidstiden, og staben samtykker til dette.

5.4
Forskjøvet arbeidstid skal varsles senest ved fremmøte dagen før.

5.5
Lørdager, søndager og helligdager er fridager.

5.6
Medarbeiderne kan ikke pålegges å arbeide påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften. Heller ikke de "store" helligdagene som påske-, pinse- og juledag, samt langfredag, 1. og 17. mai dersom ikke manuskriptet fordrer dette.

5.7
Ved engasjement av varighet lenger enn én uke:
Dersom det arbeides natt til lørdag eller fridag, forskyves arbeidsstart påfølgende normalarbeidsdag som om dette var påfølgende opptaksdag.

5.8
Etter en sammenhengende arbeidsperiode på 8 dager har medarbeideren krav på minst 48 timers sammenhengende fri.

6. Overtid

Generelt

6.1
Overtidsarbeid må ikke gjennomføres som en fast ordning og må ikke finne sted uten i særlige tilfeller. Unntak gjelder for medarbeidere som i følge arbeidsinstruksen har faste arbeidsoppgaver før og/eller etter opptaksdagen. For øvrig vises det til AMLs bestemmelser for overtid.

6.2
Medarbeideren kan ikke pålegge seg selv eller sine eventuelle assistenter overtid uten at dette er avtalt med produsenten i hvert enkelt tilfelle.

6.3
Når arbeidet avbrytes og fortsettes senere samme dag, betraktes det mellomliggende tidsrom som ordinær arbeidstid.

6.4
Produsenten kan legge forholdene til rette for avspasering av overtid i stedet for godtgjøring etter overtidssatsene.

Begrensning

6.5
Overtid utover 4 timer på vanlig opptaksdag må godkjennes av staben gjennom tillitsvalgt.

6.6
Ingen kan pålegges overtid utover 6 timer pr. dag. For 1 uke kan ingen pålegges en samlet overtid utover 15 timer, og slik at det samlede overtidsarbeid ikke overstiger 40 timer i fire sammenhengende uker.

Varsling

6.7
Ved produksjoner av varighet over én uke, skal overtid forvarsles i lunsjpausen dagen før og bekreftes senest 5 timer etter for at overtiden skal ansees som varslet. Varslet overtid som ikke benyttes honoreres med inntil to timer etter de vanlige overtidssatser, dog slik at én time av den ubenyttede overtiden ikke honoreres.

6.9
Arbeid på fridager som ikke er forutsatt i produksjonsplanen krever tillitsvalgts godkjenning. Dersom staben ønsker det, skal det gis tilsvarende fri på ordinære ukedager som ikke honoreres.

Godtgjøring

6.9
Regissør og produksjonsleder skal ikke ha overtidsbetaling.

6.10
Dersom overtid ikke er inkludert i honoraret, skal sjefsfotograf, lyddesigner, klipper og production designer for pålagt arbeid på lørdager og søndager (f.eks. opptak) ha et overtidstillegg som utgjør 50% av medarbeiderens ordinære timesats. Klipper og lyddesigner på etterarbeid innrømmes anledning til overtidsbetaling ut fra felles vurdering i det enkelte tilfelle.

6.11
Overtidstillegg regnes på grunnlag av medarbeiderens ordinære timesats. Timesats etter denne avtale utgjør dagshonorar delt på 7,5.

Overtidstillegg beregnes etter følgende satser:

A) 50 % tillegg for arbeid inntil 2 timer før, eller inntil 3 timer etter ordinær arbeidstid når arbeidstiden ikke er forskjøvet og overtiden er varslet. Dersom det varsles overtid både før og etter ordinær arbeidstid betales de to første timene med 50 % tillegg og de øvrige med 100 % tillegg.

B) 50% tillegg for første time og deretter 100% tillegg for alt overtidsarbeid dersom overtiden ikke er varslet jf. 6.6

C) 100 % tillegg for alt arbeid utover ordinær arbeidstid dersom ordinær arbeidstid er forskjøvet jf. 5.2

D) 100 % tillegg for alt arbeid utover 2 timer før ordinær arbeidstid

E) 100 % tillegg for alt arbeid utover 3 timer etter ordinær arbeidstid

F) 50 % tillegg for arbeid på lørdager de første 7,5 timer, deretter 100%, og 100% tillegg for arbeid på søndager og andre fridager, jfr. pkt. 5.5.

G) 100 % tillegg for alt arbeid mellom kl. 22:00 og 06:00.

H) 200 % tillegg for alt arbeid som overstiger 14 timer pr. dag.

I) 200 % tillegg for alt arbeid innenfor ti-timers perioden, dersom noen blir pålagt å møte til ny arbeidsdag mindre enn 10 timer etter at foregående arbeidsdag ble avsluttet.

Godtgjøring ved forskjøvet arbeidstid

6.12
Dersom forskjøvet arbeidstid helt eller delvis legges mellom kl. 22:00 og 06:00, skal det honoreres på følgende måte:

A) Uavhengig av arbeidstidens lengde betales fullt dagshonorar. Slik at om en arbeidsdag er mindre enn 7 1/2 timer, betales ordinær timelønn for de timer som må tillegges for å oppnå 7 1/2 timers arbeidsdag.

B) Ved forskjøvet arbeidsdag som i sin helhet faller mellom kl. 22:00 og 06:00 betales fullt dagshonorar pluss 100 % overtid for de timene det arbeides.

C) Ved forskjøvet arbeidsdag som delvis faller etter kl. 22:00 betales ordinær timelønn frem til kl. 22:00 og 100% tillegg etter kl. 22:00.

D) Ved forskjøvet arbeidsdag som starter før kl. 06:00 betales 100% tillegg frem til kl. 06:00 og ordinær timelønn etter kl. 06:00 inntil 7 1/2 timers arbeidsdag er oppnådd.

7. Arbeid på location m/overnatting

7.1
Ved arbeid på location som krever overnatting, har produsenten gjennom tillitsvalgt anledning til å inngå følgende avtale med staben:

- I løpet av en 5 dagers arbeidsuke gjeldende fra mandag kl. 06:00 til fredag kl. 18:00 kan det uavhengig av arbeidsdagens lengde, arbeides 37,5 timer ordinært før overtid påløper.

- Etter at 37.5 timer er "tatt ut" skal de påfølgende 15 timer honoreres med 50% tillegg og deretter honoreres alt arbeid med 100% tillegg.

- Uavhengig av ovenstående skal alt arbeid mellom kl. 22:00 og 06:00 på hverdager, samt arbeid på søndager og helligdager betales med 100% overtid. Arbeid på lørdager betales med 50% overtid de første 7,5 timer, deretter 100%.

- Dette innebærer at vanlige overtidsregler, samt regler om forskjøvet arbeidstid ikke gjelder. Arbeidstid som ikke benyttes en dag kan benyttes senere, dog innenfor samme arbeidsuke.

7.2
Ovenstående regler kan også benyttes ved kortere tid på location enn 5 dager og da etter følgende regler:

For 2 dagers opptak: 15 timer ord. deretter 6 timer 50% deretter 100%
For 3 dagers opptak: 22,5 " ord. deretter 9 " 50% deretter 100%
For 4 dagers opptak: 30 " ord. deretter 12 " 50% deretter 100%

8. Spisepause

8.1
Produsenten har plikt til å sørge for at staben får adgang til å spise i den avsatte tid for spisepause. Spisepausen er på 30 minutter. I de tilfeller hvor det ikke kan spises eller hviles under tilfredsstillende forhold, skal pausen anses som en del av arbeidstiden, jfr. Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Hvis man er i beredskap i spisepausen og ikke disponerer sin egen tid, anses spisepausen som arbeidstid.

8.2
Når produsentens kantine ikke er naturlig å benytte, skal forholdene legges til rette for pause med mulighet for servering av mat og drikke.

8.3
Spisepausen skal på ordinære arbeidsdager være påbegynt mellom kl. 11:30 og 12:30 og aldri mer enn 4 1/2 time etter arbeidsstart for den enkelte medarbeider. I motsatt fall er spisepausen å regne som en del av arbeidstiden.

8.4
Ved overtidsarbeid utover 2 timer skal produsenten holde/betale middag som skal serveres senest 4 1/2 time etter lunsj, med mindre annet avtales. Spisepausen er normalt ikke å regne som arbeidstid, jfr. 8.1.

8.5
Eventuell transporttid til spisestedet reduserer ikke spisepausens varighet.

9. Arbeid som krever reise

9.1
For reise i tiden mellom kl. 08:00 og kl. 21:00 betales ordinær timelønn. For reise med jernbane eller båt, hvor det stilles tilfredsstillende sovemulighet, betales ikke for den reisetid som faller mellom kl. 21:00 og kl. 08:00. Under reiseforhold som ikke gir sovemuligheter, betales ordinær timelønn + 50 % tillegg. For reisetid som faller mellom kl. 16:00 og kl. 21:00 på fredager og mellom kl. 08:00 og 21:00 på lørdager og høytidsdager, betales ordinær timelønn + 50 % tillegg.

9.2
Ved opptak som krever overnatting på location i Norge og utlandet har medarbeideren krav på:

A) Når produsenten betaler full kost og losji, betales "bruspenger" etter statens satser pluss locationtillegg til dekning av telefonutgifter, rensing av klær, vasking etc., i henhold til bilag 1. På fridager stilles staben fritt og betales dagdiett etter statens satser. Unntaksvis kan det etter forhandlinger med tillitsvalgt avtales andre ordninger når det ikke finnes reelle alternativer til produsentens tilbud.

B) Losji betalt av produsenten og diett etter statens regulativ.

9.3
Medarbeideren har krav på enkeltrom med bad. Dersom produsenten på grunn av spesielle forhold må fravike ovenstående, skal dette godkjennes av tillitsvalgt. I særskilte tilfeller kan det avtales en kompensasjon.

9.4
Ved avtalt bruk av egen bil under oppdrag skal medarbeideren ha bilgodtgjørelse etter statens satser.

10. Arbeidsforhold

10.1
Produsenten er forpliktet til å stille skikkelige arbeidslokaler og utstyr til disposisjon, slik at medarbeiderne kan utføre sitt arbeide på en forsvarlig måte. Produsenten plikter å legge forholdene til rette slik at staben til enhver tid har adgang til toalett under produksjonen.

10.2
Ved spesielt utsatt arbeid skal produsenten stille arbeidstøy, verneutstyr, støvler o.l. til disposisjon.

10.3
Fagsjefene skal, før avtale inngås, ha anledning til å sette seg inn i budsjett og premissene for produksjonen innenfor sitt fagområde.

10.4
Alle fagsjefer har krav på en rimelig forarbeidsperiode. Denne fastsettes i samarbeid med produsenten, og skal alltid vurderes i forhold til det foreliggende prosjekt.

10.5
På samme vilkår har alle fagsjefer krav på rimelig etterarbeidsperiode.

11. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

11.1
Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. kommer til anvendelse for all type filmproduksjon.

11.2
Produsenten er forpliktet til å opprette et arbeidsmiljøutvalg/ utnevne et verneombud som ved oppslag gjøres kjent for staben. Yrkes/arbeidsskader og ulykker skal registreres i samsvar med AML’s retningslinjer og kopi av dette skal sendes NFF.

11.3
Produsenten er forpliktet til å orientere om faremomenter for staben i sin helhet i forbindelse med oppdrag.

11.4
Produsenten er forpliktet til å stille nødvendig verneutstyr og påse at nødvendig sikkerhetstiltak iverksettes der oppdraget tilsier det.

11.5
Produsenten, eller dens organisasjon, plikter å være tilsluttet en ordning som inkluderer tjenester innen HMS i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

11.6
Produsenten, eller dens organisasjon, plikter å utdanne verneombudet for oppgaven, i samsvar med AML § 29.

11.7
Produsenten er forpliktet til å ha avtale med helsepersonell som kan benyttes når det skjer akutt skade og/ eller sykdom i staben. Ved forutsatte farlige situasjoner skal helsepersonell være tilstede.

11.8
Ingen kan miste sitt engasjement ved å nekte å utføre farlig eller sunnhetsskadelig spesialoppdrag.

11.9
Hviletid, og andre sikkerhetsregler som gjelder for yrkesutførelse som ikke naturlig inngår i filmproduksjonsyrker, kommer til anvendelse for filmarbeideren som utfører dette arbeidet. Eksempel kan være produksjonsmedarbeider som får sjåføroppdrag, her skal reglene for yrkessjåfører gjelde. Produsenten plikter i disse tilfellene å ha oversikt over og kunne veilede medarbeideren om de spesielle regler som gjelder for denne type arbeid.

12. Forsikring

12.1
Produsenten plikter å holde arbeidstakeren forsikret i henhold til Lov om yrkesskadeforsikring av 16.6.1989.

12.2
Produsenten plikter å tegne forsikring for alle stabsmedlemmer gjeldende for hele døgnet, samt på fridager ved reise.

12.3
Medarbeideren har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i forsikringsvilkårene.

13. Annullasjon

13.1
Produsenten har rett til annullasjon, avbrudd eller utsettelse av en produksjon hvis det oppstår forhold som han ikke har herredømme over, og som man med rimelighet ikke kan fordre at han skulle ha tatt i betraktning.

13.2
Blir en produksjon annullert av grunner som nevnt ovenfor, etter at skriftlig avtale er inngått, forplikter produsenten seg til å betale en kompensasjon som svarer til 1/3 av ikke opptjent, avtalefestet honorar.

13.3
Ved utsettelse av grunner som nevnt ovenfor, betales 1/3 av avtalefestet honorar i utsettelsesperioden, dersom annen avtale ikke inngås.

13.4
Ved avbrytelse av grunner som nevnt ovenfor, betales 1/3 av ikke opptjent, avtalefestet honorar i avbruddsperioden.

13.5
Ved annullasjon, avbrudd eller utsettelse kan produsenten ikke kreve tilbakebetalt allerede utbetalt honorar.

13.6
Dersom produsenten finner det nødvendig å dele produksjonen - av manuskriptmessige eller andre årsaker - bør staben fortrinnsvis engasjeres for hele produksjonen. Medarbeidere som engasjeres for flere perioder, skal før produksjonen settes i gang kunne avtale en kompensasjon for "stand by".

13.7
Dersom medarbeideren er engasjert for enkeltdager opptil én uke gjelder følgende:

A) Ved avlysning innen 48 timer før fremmøte, er medarbeideren kke berettiget til honorar.

B) Ved avlysning innen 24 timer før fremmøte, er medarbeideren berettiget 50 % av avtalt dagshonorar.

C) Ved avlysning senere enn 24 timer er medarbeideren berettiget fullt daghonorar.

D) For gjentatte avlysninger/utsettelser av samme produksjon innenfor en og samme produksjonsperiode, skal medarbeideren betales etter følgende regler:

- for 2. gangs avlysning/utsettelse iflg. pkt. 13.7 A: 50% av dagshonorar. Det samme for påfølgende avlysninger dersom ikke annet er avtalt.

- for 3. gangs avlysning iflg. pkt 13.7.B: 100% av dagshonorar. Det samme for påfølgende avlysninger dersom ikke annet er avtalt.

13.8
Ved annullasjon, avbrudd eller utsettelse som skyldes force majeure har medarbeideren ikke krav på kompensasjon.

14. Opphavsmannens rettigheter

14.1
For de medarbeidere som har opphavsrett i henhold til Åndsverklovens bestemmelser skal produsentens utnyttelsesrett og vederlag for denne gå klart fram av arbeidskontrakten.

14.2
For regissør spesielt gjelder følgende:
Regissøren har opphavsretten til filmens regi og har etter Åndsverklovens §2 enerett til å råde over sitt verk ved å fremstille eksemplarer av det og ved å gjøre det tilgjengelig for allmennheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i litteratur eller kunstart eller i annen forbindelse. Regissøren kan som angitt i §39 helt eller delvis overdra rettigheter med den begrensning som følger av Åndsverklovens §3, §39 a, 39 b og 39 f, avtale om innspilling av filmverk. Det må i kontrakten mellom regissør og produsenten avtales nærmere omfang av overdragelsen av rettigheter og vilkårene for dette.

15. Tvister

15.1
Tvist om forståelse av denne overenskomst skal først søkes løst ved forhandlinger mellom den enkelte produsent og medarbeider eller tillitsvalgt. Dersom dette ikke fører fram, ved forhandlinger i et utvalg bestående av følgende representanter:

Norsk Filmforbund: 1 representant
Norske film- og tv-produsenters forening: 1 representant

De to representantene velger i fellesskap en oppmann. Dersom enighet ikke oppnås, skal denne oppnevnes av Byrettsjustitiarius i Oslo. Dersom tvisten ikke løses i denne nemnd, kan den bringes inn for domstolene.

16. Varighet

16.1
Denne overenskomst gjelder fra 1.5.99 til 30.4. 2000 og videre med 2 - to års varighet såfremt den ikke sies opp av en av partene med 2 - to måneders varsel.

16.2
Honorarsatsene og øvrige vilkår i pkt. 4, bilag 1 forhandles årlig.

bottom of page