top of page

NFR i råd og utvalg

Norske Filmregissører (NFR) ivaretar medlemmenes interesser i en rekke utvalg og styrer.

 

Vurderer du å representere NFR?

Les mer hos valgkomiteen.

FERA

Representant: Forbundsleder
NFR er medlem av FERA, Federation of European Film Directors. FERA arbeider på vegne av regi- organisasjoner fra hele Europa, og jobber kontinuerlig med å sikre regissørenes kunstneriske, opphavsrettslige og økonomiske interesser. Forbundet er lokalisert i Brussel.

Norwaco
Representant: Forbundsleder

NFR er medlem av Norwaco som er en rettighetsorgansasjon som forvalter opphavpersoners rettigheter ved sekundærutnyttelse av filmer og TV-serier.

F©R fordelingsutvalg

Representant: Elsa Kvamme, Janic Heen

NFR er representert med to medlemmer i F©Rs fordelingsutvalg. Fordelingsutvalget utarbeider fordelingsplan for vederalgsmidlene i F©R.

Balansekunst

Representant: Forbundsleder

NFR er medlem av foreningen Balansekunst, som er et samarbeid mellom over 80 norske kunst- og kulturorganisasjoner som jobber for et likestilt og mangfoldig kulturliv.

Kunstnernettverket
Representant: Forbundsleder
NFR er medlem av Kunstnernettverket som samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har disse forbundene om lag 29 000 medlemmer. ​

Kunstnernettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med spesiell vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett. 

Bransjerådet for film

Representant: Forbundsleder

Bransjerådet består av lederne for organisasjonene Norske Filmregissører, Norsk filmforbund, Dramatikerforbundet, VIRKE Produsentforeningen og Norsk Skuespillerforbund. Bransjerådet skal arbeide politisk på vegne av film- og tvbransjen, og har bl.a. jevnlig møter med kulturministeren/statssekretæren og ledelsen i Norsk filminstitutt. 

Norsk Filmvederlagsfond
Representant: Marianne Kleven, Leiv Igor Devold

Fondet forvalter og utdeler vederlag fra Biblioteksvederlagsordningen og filmbib.no. Fondet dekker statens vederlagsfrie bruk av film. Medlemmer av fondet er Norske Filmregissører, Norsk filmforbund og Norsk Audiovisuell oversetterforening. Fondet administreres av Norsk filmforbund.

Viken Filmsenter
Representant: Gunhild Enger, Magnus Mork (vara)

Viken filmsenter ble etablert i 2011 og eies av Viken fylkeskommune og Oslo kommune. NFR er representert i filmsenterets styre med en styrerepresentant og en vara. 

Sørnorsk Filmsenter

Representant: Mariken Halle

Sørnorsk filmsenter startet i 2008 og forvalter tilskudd til utvikling og produksjon av kort- og dokumentarfilm til alle profesjonelle filmskapere som er bosatt i Vestfold, Telemark og Agderfylket. NFR er representert i filmsenterets styre med en styrerepresentant og en vara. 

Rettighetsalliansen

Representant: Forbundsleder

NFR er medlem av foreningen Rettighetsalliansen, som hjelper rettighetshavere med å redusere omfang av ulovlig rettighetsutnyttelse og informere myndighetene om skadevirkninger av opphavsrettskrenkelser.

NFR har styreplass i alliansens styre. 

Oscarkomiteen

Den norske oscarkomité ble etablert av utenriksdepartementet i 1984, og ansvaret ble delegert videre til NFI i 1991. Komiteen består av syv medlemmer som hvert år blir utnevnt av organisasjonene i filmbransjen. Komiteen utnevner hvert år en norsk spillefilm til å konkurrere om å delta og bli kåret til beste utenlandske spillefilm under Oscarutdelingen.

Fagutvalg for Fond for Lyd og Bilde
Representant: Camilla Figenschou

Fond for Lyd og Bilde skal fremme produksjon og innspilling av lyd- og filmopptak og fordeles til rettighetshavere innenfor musikk, scene og film. Fondet er i tillegg en kollektiv kompensasjon til rettighetshavere for den lovlige kopiering av deres verker som skjer til privat bruk. NFR foreslår kandidater til fagutvalget, som blir innstilt av Fond for Lyd og Bilde/Kulturrådet. 

Stipendkomiteen for Statens Kunstnerstipend
Representerte regissører: Vibeke Heide

Statens Kunstnerstipend skal gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til å være kunstnerisk aktive slik at de skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Norsk filmforbund har ansvar for sekretariatet til stipendkomiteen og deres valgkomite foreslår kandidater til komiteen. NFR kommer med forslag til kandidater. 

Filmbib

Representant: Gunhild Enger

NFI oppnevner et utvalg på tre personer og to vararepresentanter som skal vurdere filmene som skal bli kjøpt inn til bibliotekene. Utvalget er nominert av Filmforbundet, Produsentforeningen, Dramatikerforbundet og Norske Filmregissører. Her spiller NFR inn kandidat, og NFI fordeler plassene i komiteen på rundgang mellom organisasjonene. I tillegg sitter en representant fra bibliotekfaglige miljøer.

Amandakomiteen

Representant: Forbundsleder

Prisutdelingen Amanda arrangeres under Den Norske Filmfestivalen i Haugesund, og arbeidet med Amanda ledes av Amandakomiteen. NFRs forbundsleder sitter i Amandakomiteen. 

Amandajuryen

Representant: Ulrik Imtiaz Rolfsen og Unni Straume

NFR innstiller to kandidater til Amandajuryen hvert år. 

Den Norske Filmskolen
Representant: Eirik Svensson

NFR har en styrerepresentant og en vara i filmskolens fakultetsråd. 

Kortfilmfestivalen

Representant: Ingrid Liavaag

NFR har en styrerepresentant og en vara i Kortfilmfestivalens styre.

bottom of page