Norske Filmregissørers vedtekter

Sist endret ved årsmøtet 26.08.2020.

 

 1. NAVN

Norske Filmregissører er forbundets navn.

 

 1. FORMÅL

Norske Filmregissører (NFR) er et forbund med det formål å ivareta norske regissørers kunstneriske og økonomiske

interesser. Forbundet skal virke kollegialt, kulturpolitisk og i det offentlige rom for å bedre situasjonen for norsk film- og tv-produksjon, samt nye medier.

 

 1. JURIDISK PERSON

Norske Filmregissører er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

 

 1. MEDLEMSKAP

Medlemskriterier:

a. For å kvalifisere til medlemskap i Norske Filmregissører/Norsk Filmforbund (NFF) med regi som fagfunksjon må søker oppfylle minst ett av følgende kriterier:

 

 • Ha regissert minimum 3 korte filmer som er vist offentlig

 • Ha regissert minst 1 film over 50 min. som er vist offentlig - Ha bestått filmskole-utdannelse på bachelornivå, med dokumenterbar regi-spesialisering.

 

Med offentlig visning menes tv, kino, nettbaserte distributører eller i offentlig distribusjon. Med filmer menes fiksjon, dokumentar, reklame, musikkvideo og oppdragsfilm. 

 

 1. Søker er medlem av NFF*.

 2. Søker signerer forvaltningskontrakt med F©R (NFFs organisasjon for rettighetshåndtering)*.

 3. Søker har sendt skriftlig søknad med de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre søknaden.

 

Styret godkjenner medlemskap.

Ved tvilstilfeller vil styret foreta en skjønnsmessig vurdering.

Styret har fullmakt til å godkjenne særtilfeller.

Styret har fullmakt til å innvilge hospitantmedlemskap for studenter som er under utdannelse i regifaget i Norge og utlandet. Styret har fullmakt til å velge/innstille æresmedlemskap, hvor medlemsavgiften frafaller.

 

Medlemskapet opphører ved utmeldelse, som skal skje skriftlig, eller ved kontingentrestanser for mer enn 2 år og 1 måned etter medlemmet er tilskrevet restansen.

Medlemskapet opphører ved eksklusjon hvis medlemmet handler

grovt i strid med forbundets formål og/eller vedtak

fattet på årsmøtet, krenker andre medlemmers rettigheter eller på annen måte skader forbundets arbeid.

 

5.  ÅRSMØTE 

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai og innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Av innkallingen skal fremgå hvilke saker som skal behandles. Saker som ønskes behandlet, må være kommet inn til styret senest 6 uker før årsmøtet holdes. Styret kan dog oppføre på innkallingen senere innkomne forslag som det mener bør fremmes. 

 

Årsmøte behandler følgende saker:

a. valg av ordstyrer

 1. årsberetning

 2. årsregnskap

 3. valg av styreleder og forbundsleder

 4. valg av styremedlemmer og varamedlemmer

 5. valg av valgkomité

 6. valg av to representanter og en vara til F©R

 7. andre saker som er særskilt nevnt i innkallingen

 8. eventuelle saker som er meldt fra medlemmene

 9. årsmøtet velger to desisorer blant medlemmene som ikke har sittet i styret de siste 2 årene.

 

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

 

 1. REPRESENTASJON

Et medlem kan gi et annet medlem skriftlig fullmakt til å møte og avgi

stemme for seg. Dog kan et medlem møte med høyst 1 fullmakt.

 

 1. STEMMERETT OG VALGBARHET

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i eller for NFR. Medlemmene har en stemme hver.

 

 1. FORBUNDSLEDER

Forbundsleder i NFR er organisasjonens øverste leder og talsperson. Forbundsleder velges fra medlemsmassen på NFRs årsmøte og velges for 2 år av gangen. Forbundsleder er ansvarlig for NFRs faglige, bransjerelaterte, politiske og strategiske arbeid.

Forbundsleder plikter å lede NFR i henhold til NFRs vedtekter, styrets og årsmøtets vedtak og samarbeidsavtalen mellom NFR og Norsk Filmforbund. Forbundsleder er den som representerer NFR i respektive utvalg og andre organisasjoner hvor NFR har en plass. Forbundsleder har fast plass i NFFs styre, NFRs styre velger en vara.

Forbundsleder innehar en fast styreplass i NFRs styre og møteplikt med stemmerett. Forbundsleder rapporterer til NFRs styre og årsmøtet.

 1. STYRELEDER

Styreleder i NFR innkaller og leder styremøtene og årsmøte i henhold til vedtektene og styreinstruksen. Styreleder velges fortrinnsvis fra medlemsmassen på NFRs årsmøte og velges for 1 år av gangen.

Styreleder har en formell og strategisk rolle knyttet til gjennomføring av styrearbeidet, og er ikke ansatt i NFR. Styreleder har overordnet økonomisk ansvar sammen med styret og plikter å holde styret orientert om relevante saker. Styreleder har kun administrativ myndighet til å avgjøre når og hvor styret skal møtes. Hvis styreleder uttaler seg eller opptrer offentlig på styrets vegne, er det etter fullmakt fra styrets øvrige medlemmer. 

 

 1. STYRET

Styret består av 5 medlemmer, inkludert forbundsleder og styreleder, samt 3 varamedlemmer. Styremedlemmer velges for 2 år. Halvparten av styret er på valg ved hvert årsmøte. Varamedlemmer velges for 2 år av gangen. Styret velger nestleder. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Styret treffer sine vedtak med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslag som dobbeltstemme. 

 

Over styrets forhandlinger føres protokoll som underskrives av fungerende styreleder. Styret ivaretar forbundets interesser og sammenkalles så ofte som styreleder og styremedlemmer anmoder om det. Styret velger egnede representanter og vararepresentanter blant styremedlemmene og medlemsmassen til verv hvor ikke forbundsleder må være representert. Styret plikter å utrede best egnede kandidater til ethvert verv.

 

Det påligger styret å:

 1. forberede de saker som skal behandles på årsmøtet.

 2. fremlegge for årsmøtet årsberetning for sist år.

 3. behandle saker som forelegges av medlemmer eller grupper.

 4. iverksette årsmøtets bestemmelser.

 

 1. SIGNATUR

NFRs forbundsleder og NFFs daglig leder har i fellesskap signatur for NFR i forhold til tredjemannsforpliktelser forbundet inngår på vegne av medlemmer.

 

 1. VEDTEKTSENDRINGER

Endringer av forbundets vedtekter kan besluttes på ordinært årsmøte med minst 2/3-dels flertall av de avgitte stemmer.

Forslag om vedtektsendringer som ønskes behandlet på første ordinære årsmøte må være kommet til styret senest 2 måneder i forkant.

Hvis styret finner det påkrevet, kan forslag til vedtektsendringer behandles på ekstraordinært årsmøte.

Ethvert forslag om vedtektsendring skal med styrets innstilling sendes ut sammen med innkalling til årsmøtet.

 

 1. OPPLØSNING

Forslag om oppløsning av forbundet kan bare fremmes av styret eller

medlemmer som til sammen representerer minst 1/3-del. Forslaget må i tilfelle være innkommet til styret senest 8 uker før årsmøtet.

Endelig avgjørelse treffes på ekstraordinært årsmøte, som holdes tidligst 3 måneder etter det ordinære.

Til beslutning om å oppløse forbundet kreves 3/4-dels flertall av de avgitte stemmer på hvert av de to årsmøtene.

Etter lovlig beslutning om oppløsning bestemmer det ekstraordinære

årsmøtet med simpelt flertall av de avgitte stemmer hvordan forbundets midler skal anvendes.

 

14. VALGKOMITE

Valgkomiteens oppgave er å finne frem til og innstille styremedlemmer til NFRs styre, NFF/F©R og valgkomiteen. Valgkomiteen gjennomfører valget av medlemmer på NFRs årsmøte. Valgkomiteens medlemmer sitter 2 år av gangen og kan ikke gjenvelges før neste periode. Valgkomiteen arbeider for øvrig etter NFRs retningslinjer for valgkomiteen.

 

*Fotnote (ikke del av vedtektene):

Forklaring til punkt 4 c og d (NFR-medlemmer må være medlem av NFF og ha forvaltningsavtale med F©R): NFR medlemmer må være medlemmer av NFF for at opphavsrettigheter skal kunne forvaltes i F©R (filmforbundets organisasjon for rettighetsforvaltning). CRM-direktivet (Collective Rights Management) sier: "The Directive aims at ensuring that rightholders have a say in the management of their rights and envisages a better functioning of collective management organisations as a result of EU-wide standards». Dette EU-direktivet understreker at rettighetshavere skal være medlem av samme organisasjon som forvalter deres rettigheter. Dette er for å øke medlemmenes mulighet til påvirkning og innsyn, samt økonomisk transparens.

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon

Norske Filmregissører / Directors Guild of Norway
Dronningens gate 16,

0152 Oslo, Norway