top of page

Norske Filmregissørers vedtekter  

Revidert 18.mai 2022  
 
1.    NAVN   
Norske Filmregissører er forbundets navn.   
   
2.    FORMÅL   
Norske Filmregissører (NFR) er et forbund med det formål å ivareta norske regissørers kunstneriske, juridiske, sosiale og økonomiske  interesser. Forbundet skal virke kollegialt, kulturpolitisk og i det offentlige rom for å bedre situasjonen for norsk film- og tvproduksjon, samt nye medier.   
   
3.    JURIDISK PERSON   
Norske Filmregissører er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.   
   
4.    MEDLEMSKAP  

Medlemskriterier:  
a. For å kvalifisere til medlemskap i Norske Filmregissører med regi som fagfunksjon må søker oppfylle minst ett av følgende kriterier:   
-    Ha regissert minimum 3 korte audiovisuelle produksjoner som er tilgjengeliggjort for allmennheten eller 
-    Ha regissert minst 1 audiovisuell produksjon over 50 min. som er som er  tilgjengeliggjort for allmennheten eller 
-    Ha bestått filmskole-utdannelse på bachelornivå, med dokumenterbar regispesialisering.   
 
Med tilgjengeliggjort for allmennheten menes tv, kino, nettbaserte distributører eller i offentlig distribusjon. Med audiovisuelle produksjoner menes fiksjon, dokumentar, reklame, musikkvideo og oppdragsfilm.   
 
b.    Søker signerer forvaltningskontrakt med F©R (Filmforbundets organisasjon for rettighetsforvaltning). Regimedlemmer blir automatisk medlem i NFF. * 
c.    Søker har sendt skriftlig søknad med de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre søknaden.   
 
Vurdering av søknader om medlemskap.  
Administrasjonen avgjør om medlemskap innvilges i henhold til retningslinjer vedtatt av styret. Avslag på søknad kan påklages, og klagen forelegges styret i NFR. Ved tvilstilfeller vil styret foreta en skjønnsmessig vurdering. Styret har fullmakt til å godkjenne særtilfeller.  
 
Studentmedlemskap 
NFR tilbyr redusert kontingent for studenter. Studenter ved utdanningssted for høyere kunstnerisk utdannelse/ regi/ audiovisuell produksjon, godkjent av Statens lånekasse for utdanning, kan søke og få innvilget studentmedlemskap.  
 
Styret har fullmakt til å velge/innstille æresmedlemskap, hvor medlemsavgiften frafaller.   
 
Medlemskapet opphører ved utmeldelse, som skal skje skriftlig, eller ved kontingentrestanser for mer enn 2 år og 1 måned etter medlemmet er tilskrevet restansen. Medlemskapet opphører ved eksklusjon hvis medlemmet handler grovt i strid med forbundets formål og/eller vedtak fattet på årsmøtet, krenker andre medlemmers rettigheter eller på annen måte skader forbundets arbeid.   
   
5. ÅRSMØTE   
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai og innkalles av styret med minst  tre ukers varsel. Av innkallingen skal fremgå hvilke saker som skal behandles. Saker som ønskes behandlet, må være kommet inn til styret senest seks uker før årsmøtet holdes. Styret kan dog oppføre på innkallingen senere innkomne forslag som det mener bør fremmes.   
Årsmøte behandler følgende saker:   a. valg av ordstyrer   
b.    årsberetning   
c.    årsregnskap   
d.    valg av styreleder og forbundsleder  
e.    valg av styremedlemmer og varamedlemmer   
f.    valg av valgkomité   
g.    valg av to representanter og en vara til F©R 
h.    valg av andre tillitsvalgte   
i.    andre saker som er særskilt nevnt i innkallingen   
j.    eventuelle saker som er meldt fra medlemmene   
k.    årsmøtet velger to desisorer blant medlemmene som ikke har sittet i styret de siste 2 årene.   


Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Styret skal sørge for at det ekstraordinære årsmøtet holdes innen en måned etter at kravet er fremsatt.Det innkalles med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.  
 
6.    REPRESENTASJON  
Et medlem kan gi et annet medlem skriftlig fullmakt til å møte og avgi stemme for seg. Dog kan et medlem møte med høyst 1 fullmakt.   
 
7.    STEMMERETT OG VALGBARHET   
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i eller for NFR. Medlemmene har en stemme hver.   
 
8.    FORBUNDSLEDER   
Forbundsleder i NFR er organisasjonens øverste leder og talsperson. Forbundsleder velges fra medlemsmassen på NFRs årsmøte og velges for to år av gangen. Forbundsleder er ansvarlig for NFRs faglige, bransjerelaterte, politiske og strategiske arbeid. Forbundsleder plikter å lede NFR i henhold til NFRs vedtekter, styrets og årsmøtets vedtak og samarbeidsavtalen mellom NFR og Norsk Filmforbund. Forbundsleder er den som representerer NFR i respektive utvalg og andre organisasjoner hvor NFR har en plass.  Forbundsleder har fast plass i NFFs styre, NFRs styre velger en vara. Forbundsleder har møteplikt på NFRs styremøter, med tale- og forslagsrett. Forbundsleder rapporterer til NFRs styre og årsmøtet.   
 
9.    DAGLIG LEDER 
Daglig leder har ansvaret for daglig ledelse av administrasjonen i NFR, og denne administrerer NFR i overenstemmelse med forbundets vedtekter og stillingsinstruks. Instruksen utarbeides av styret. Daglig leder er ansatt i en avtalt prosentstilling og ansettes av styret. Daglig leder har møteplikt på forbundets styremøter, er referent og har tale-og forslagsrett. Daglig leder skal effektuere styrets vedtak og rapporterer til styret ved styreleder. 


10.    STYRELEDER  
Styreleder i NFR innkaller og leder styremøtene og årsmøte i henhold til vedtektene og styreinstruksen. Styreleder velges fortrinnsvis fra medlemsmassen på NFRs årsmøte og velges for to år av gangen. Styreleder har en formell og strategisk rolle knyttet til gjennomføring  av styrearbeidet, og er ikke ansatt i NFR. Styreleder har overordnet  økonomisk ansvar sammen med styret og plikter å holde styret  orientert om relevante saker. Styreleder har kun administrativ myndighet til å avgjøre når og hvor styret skal møtes. Hvis styreleder uttaler seg eller opptrer offentlig på styrets vegne, er det etter fullmakt  fra styrets øvrige medlemmer.   
 
11.    STYRET   
Styret består av fem medlemmer, styreleder, samt tre varamedlemmer. Styremedlemmer velges for to år. Halvparten av styret er på valg ved hvert årsmøte. Varamedlemmer velges for to år av gangen. Styret velger selv nestleder. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede, dvs. tre av fem. Styret treffer sine vedtak med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme utslag som dobbeltstemme.  
Over styrets forhandlinger føres protokoll som underskrives av fungerende styreleder. Styret ivaretar forbundets interesser og sammenkalles så ofte som styreleder og styremedlemmer anmoder om det.  
 
Det påligger styret å:  
a.    forberede de saker som skal behandles på årsmøtet.   
b.    fremlegge for årsmøtet årsberetning for sist år.   
c.    behandle saker som forelegges av medlemmer eller grupper.   
d.    iverksette årsmøtets bestemmelser.   
 
12.    SIGNATUR   
NFRs forbundsleder og NFRs daglige leder har i fellesskap signaturrett for NFR i forhold til tredjemannsforpliktelser forbundet inngår på vegne av medlemmer.   
 
13.    VEDTEKTSENDRINGER   
Endringer av forbundets vedtekter kan besluttes på ordinært årsmøte med minst 2/3-dels flertall av de avgitte stemmer. Forslag om vedtektsendringer som ønskes behandlet på første  ordinære årsmøte må være kommet til styret senest 2 måneder i forkant.  Hvis styret finner det påkrevet, kan forslag til vedtektsendringer behandles på ekstraordinært årsmøte. Ethvert forslag om vedtektsendring skal med styrets innstilling sendes ut sammen med innkalling til årsmøtet.   
 
14.    OPPLØSNING   
Forslag om oppløsning av forbundet kan bare fremmes av styret eller medlemmer som til sammen representerer minst 1/3-del. Forslaget må i tilfelle være innkommet til styret senest 8 uker før årsmøtet. Endelig avgjørelse treffes på ekstraordinært årsmøte, som holdes tidligst 3 måneder etter det ordinære.  Til beslutning om å oppløse forbundet kreves 3/4-dels flertall av de avgitte stemmer på hvert av de to årsmøtene. Etter lovlig beslutning om oppløsning bestemmer det ekstraordinære årsmøtet med simpelt flertall av de avgitte stemmer   
hvordan forbundets midler skal anvendes.


15.    VALGKOMITEEN   
Valgkomiteen består av tre medlemmer og velger selv en leder. Valgkomiteen avgir sin innstilling til årsmøtet for styremedlemmer til NFRS styre, Fordelingsutvalget til F©R, valgkomiteen, forbundsleder og desisorer. I tillegg skal valgkomiteen finne egnede kandidater og vararepresentanter blant styremedlemmene og medlemsmassen til verv hvor ikke forbundsleder må være representert (verv er beskrevet i  valginstruks). Valgkomiteen skal skriftlig gjøre medlemmene oppmerksomme på retten til å sende inn forslag på kandidater til styret og andre tillitsverv. 
 
Valgkomiteen gjennomfører valget av medlemmer på NFRs årsmøte. Valgkomiteens medlemmer sitter to år av gangen, men maks seks år. Valgkomiteen arbeider for øvrig etter NFRs retningslinjer for valgkomiteen.   
 
Andre forslag enn valgkomiteens innstilling (benkeforslag) må være fremsatt skriftlig og begrunnet innen én time etter at årsmøtet er konstituert, og må inneholde opplysning om hvilke(n) person(er) i valgkomiteens innstilling som ønskes byttet ut. Forslagsstilleren må ha klarlagt at kandidaten(e) er villig til å stille til valg. 
Valgkomiteens frister: 
A.    Senest 10 uker før årsmøtet skal liste over hvilke tillitsverv som er på valg publiseres i Norske Filmregissørers fora. Samtidig skal det åpnes for innspill på kandidater til de forskjellige tillitsverv. 
B.    Senest 21 dager før årsmøtet sender valgkomiteen sin innstilling til Norske Filmregissører. Valgkomiteen avgir en begrunnet innstilling med presentasjon av kandidatene.


16.    KONSTITUERT FORBUNDSLEDER 
Ved ekstraordinære situasjoner som at Forbundsleder må fratre sitt verv, har styret mandat til å finne en vikar.  
 
17.    REGULERING AV SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NFR og NFF 
Styret har mandat til å godkjenne samarbeidsavtale med NFF på vegne av NFR ved ekstraordinære tilfeller. 
 
Norske Filmregissører 18.05.2022 
 
*Fotnote (ikke del av vedtektene):   
Forklaring til punkt 4 c. NFR medlemmer blir automatisk medlemmer av NFF for at opphavsrettigheter skal kunne forvaltes i F©R (Filmforbundets organisasjon for rettighetsforvaltning). CRM-direktivet (Collective Rights Management) sier: "The Directive aims at ensuring that right holders have a say in the management of their rights and envisages a better functioning of collective management organizations as a result of EU wide standards». Dette EU-direktivet understreker at rettighetshavere skal være medlem av samme organisasjon som forvalter deres rettigheter. Dette er for å øke medlemmenes mulighet til påvirkning og innsyn, samt økonomisk transparens. 
 
 
 
 
 
 

bottom of page