Norske Filmregissørers vedtekter  
Sist endret ved NFRs generalforsamling 26. august 2020. 


1. NAVN  
Norske Filmregissører er forbundets navn.  
  
2. FORMÅL  
Norske Filmregissører (NFR) er et forbund med det formål å ivareta  norske regissørers kunstneriske og økonomiske  
interesser. Forbundet skal virke kollegialt, kulturpolitisk og i det  offentlige rom for å bedre situasjonen for norsk film- og tv-produksjon,  samt nye medier.  
  
3. JURIDISK PERSON  
Norske Filmregissører er selveiende og en frittstående juridisk person  med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.  
  
4. MEDLEMSKAP  
Medlemskriterier:  
a. For å kvalifisere til medlemskap i Norske Filmregissører/Norsk  Filmforbund (NFF) med regi som fagfunksjon må søker oppfylle  minst ett av følgende kriterier:  
- Ha regissert minimum 3 korte filmer som er vist offentlig  

- Ha regissert minst 1 film over 50 min. som er vist offentlig

- Ha  bestått filmskole-utdannelse på bachelornivå, med  
dokumenterbar regi-spesialisering.  

 

Med offentlig visning menes tv, kino, nettbaserte distributører eller i  offentlig distribusjon. Med filmer menes fiksjon, dokumentar,  reklame, musikkvideo og oppdragsfilm.  
 

b. Søker er medlem av NFF.  
c. Søker signerer forvaltningskontrakt med F©R (NFFs organisasjon  for rettighetshåndtering).  
d. Søker har sendt skriftlig søknad med de opplysninger som er  nødvendige for å avgjøre søknaden.  

 

Styret godkjenner medlemskap. 
Ved tvilstilfeller vil styret foreta en skjønnsmessig vurdering. 
Styret har fullmakt til å godkjenne særtilfeller.  
Styret har fullmakt til å innvilge hospitantmedlemskap for studenter  som er under utdannelse i regifaget i Norge og utlandet. Styret har  fullmakt til å velge/innstille æresmedlemskap, hvor  medlemsavgiften frafaller.  
Medlemskapet opphører ved utmeldelse, som skal skje skriftlig, eller  ved kontingentrestanser for mer enn 2 år og 1 måned etter  medlemmet er tilskrevet restansen.  
Medlemskapet opphører ved eksklusjon hvis medlemmet handler  grovt i strid med forbundets formål og/eller vedtak fattet på årsmøtet, krenker andre medlemmers rettigheter eller på  annen måte skader forbundets arbeid.  
  
5. ÅRSMØTE  
Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av mai og innkalles  av styret med minst 3 ukers varsel. Av  
innkallingen skal fremgå hvilke saker som skal behandles. Saker som  ønskes behandlet, må være kommet inn til styret senest 6 uker før  årsmøtet holdes. Styret kan dog oppføre på innkallingen senere  innkomne forslag som det mener bør fremmes.  


Årsmøte behandler følgende saker:  
a. valg av ordstyrer  
b. årsberetning  
c. årsregnskap  
d. valg av styreleder og forbundsleder 
e. valg av styremedlemmer og varamedlemmer  
f. valg av valgkomité  
g. valg av to representanter og en vara til F©R  
h. andre saker som er særskilt nevnt i innkallingen  
i. eventuelle saker som er meldt fra medlemmene  
j. årsmøtet velger to desisorer blant medlemmene som ikke har sittet  i styret de siste 2 årene.  
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst  en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det  innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14  dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta  avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.    

 

6. REPRESENTASJON 
Et medlem kan gi et annet medlem skriftlig fullmakt til å møte og avgi  stemme for seg. Dog kan et medlem møte med høyst  1 fullmakt.  
  
7. STEMMERETT OG VALGBARHET  
Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i eller for  NFR. Medlemmene har en stemme hver. 


8. FORBUNDSLEDER  
Forbundsleder i NFR er organisasjonens øverste leder og talsperson.  Forbundsleder velges fra medlemsmassen på NFRs årsmøte og  velges for 2 år av gangen. Forbundsleder er ansvarlig for NFRs  faglige, bransjerelaterte, politiske og strategiske arbeid.  Forbundsleder plikter å lede NFR i henhold til NFRs vedtekter, styrets  og årsmøtets vedtak og samarbeidsavtalen mellom NFR og Norsk  Filmforbund. Forbundsleder er den som representerer NFR i  respektive utvalg og andre organisasjoner hvor NFR har en plass.  Forbundsleder har fast plass i NFFs styre, NFRs styre velger en vara.  Forbundsleder innehar en fast styreplass i NFRs styre og møteplikt  med stemmerett. Forbundsleder rapporterer til NFRs styre og  årsmøtet.  

 

9. STYRELEDER 
Styreleder i NFR innkaller og leder styremøtene og årsmøte i henhold  til vedtektene og styreinstruksen. Styreleder velges fortrinnsvis fra  medlemsmassen på NFRs årsmøte og velges for 1 år av gangen. Styreleder har en formell og strategisk rolle knyttet til gjennomføring  av styrearbeidet, og er ikke ansatt i NFR. Styreleder har overordnet  økonomisk ansvar sammen med styret og plikter å holde styret  orientert om relevante saker. Styreleder har kun administrativ  myndighet til å avgjøre når og hvor styret skal møtes. Hvis styreleder  uttaler seg eller opptrer offentlig på styrets vegne, er det etter fullmakt  fra styrets øvrige medlemmer.  
  
10. STYRET  
Styret består av 5 medlemmer, inkludert forbundsleder og styreleder, samt 3 varamedlemmer. Styremedlemmer velges for 2 år. Halvparten  av styret er på valg ved hvert årsmøte. Varamedlemmer velges for 2  år av gangen. Styret velger nestleder. Styret er vedtaksført når et  flertall av styrets medlemmer er tilstede. Styret treffer sine vedtak  med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør styreleders stemme  utslag som dobbeltstemme.
  
Over styrets forhandlinger føres protokoll som underskrives av  fungerende styreleder. Styret ivaretar forbundets interesser og  sammenkalles så ofte som styreleder og styremedlemmer anmoder  om det. Styret velger egnede representanter og vararepresentanter  blant styremedlemmene og medlemsmassen til verv hvor ikke  forbundsleder må være representert. Styret plikter å utrede best  egnede kandidater til ethvert verv.  
Det påligger styret å:  
a. forberede de saker som skal behandles på årsmøtet.  b. fremlegge for årsmøtet årsberetning for sist år.  
c. behandle saker som forelegges av medlemmer eller grupper.  d. iverksette årsmøtets bestemmelser.  
  
11. SIGNATUR  
NFRs forbundsleder og NFFs daglig leder har i fellesskap signatur for  NFR i forhold til tredjemannsforpliktelser forbundet inngår på vegne  av medlemmer.  
  
12. VEDTEKTSENDRINGER  
Endringer av forbundets vedtekter kan besluttes på ordinært årsmøte  med minst 2/3-dels flertall av de avgitte stemmer.  
Forslag om vedtektsendringer som ønskes behandlet på første  ordinære årsmøte må være kommet til styret senest 2 måneder  i forkant.  
Hvis styret finner det påkrevet, kan forslag til vedtektsendringer  behandles på ekstraordinært årsmøte.  
Ethvert forslag om vedtektsendring skal med styrets innstilling sendes  ut sammen med innkalling til årsmøtet.  
  
13. OPPLØSNING  
Forslag om oppløsning av forbundet kan bare fremmes av styret eller  medlemmer som til sammen representerer minst  
1/3-del. Forslaget må i tilfelle være innkommet til styret senest 8 uker  før årsmøtet.  
Endelig avgjørelse treffes på ekstraordinært årsmøte, som holdes  tidligst 3 måneder etter det ordinære.  
Til beslutning om å oppløse forbundet kreves 3/4-dels flertall av de  avgitte stemmer på hvert av de to årsmøtene.  
Etter lovlig beslutning om oppløsning bestemmer det ekstraordinære 
årsmøtet med simpelt flertall av de avgitte stemmer  
hvordan forbundets midler skal anvendes.  


14. VALGKOMITE  
Valgkomiteens oppgave er å finne frem til og innstille  styremedlemmer til NFRs styre, NFF/F©R og valgkomiteen.  Valgkomiteen gjennomfører valget av medlemmer på NFRs årsmøte.  Valgkomiteens medlemmer sitter 2 år av gangen og kan ikke  gjenvelges før neste periode. Valgkomiteen arbeider for øvrig etter  NFRs retningslinjer for valgkomiteen.