top of page
Overenskomst mellom Norsk filmforbund og Hovedorganisasjonen Virke
"Spillefilmavtalen"

 

1. Opphavsrett 

Det er inngått en ny opphavsrettsavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk filmforbund/F©R: opphavsrettsavtale 09.05.2017 for innkjøpte produksjoner pdf

Rettighetsavtalen gjelder såkalte "innkjøpte produksjoner", hvor kino hovedsakelig er primærvindu slik som spillefilm, dokumentarfilm etc.

Følgende tekst om opphavsrett anbefales å innta i individuelle kontrakter mellom NFF´s medlemmer og Virke Produsentforeningens medlemmer for å sikre opphavsrettsvederlag fra F©R:

 

"For medlemmer av Norsk Filmforbund med forvaltningskontrakt med F©R klareres opphavsrettigheter i "Avtale om rettigheter for innkjøpte produksjoner mellom Virke Produsentforeningen og Norsk Filmforbund/F©R av 09.05.2017."

 

English version:  "For members of NFF with management contract with F©R, the governing agreement relating to rights on this production is regulated in a seperate Rights Agreement between Virke Produsentforeningen and NFF/F©R of 09.05.2017."

 

2. Relevante lenker og dokumenter

PDF-versjon av dette dokumentet
Lønnsatser for spillefilm
NFF anbefalte regiavtale på spillefilm
Standardavtale til Spillefilmoverenskomsten 
Protokoll spillefilmforhandlinger 28.06.2018

 

Innhold
1. Virkeområde
2. Arbeidsavtale
3. Bemanning
4. Tillitsvalgt og verneombud
5. Arbeidstid
6. Lønn og tillegg
7. Totalavtale
8. Kompensasjon for reise til og fra arbeidsstedet
9. Arbeid på location med overnatting
10. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
11. Forsikring
12. Tjenestepensjon
13. Avbrudd eller utsettelse
14. Force majeure
15. Opphavsrett
16. Tvister
17. Ikrafttredelse og varighet mv.
Vedlegg:
Bilag 1: Standard arbeidskontrakt
Bilag 2: Dagsatser Spillefilm
Bilag 3: Rettighetsavtale for innkjøpte produksjoner

 

1. Virkeområde

Denne overenskomsten gjøres gjeldende for medlemmer av Norsk Filmforbund (heretter NFF) og Hovedorganisasjonen Virke. Overenskomsten regulerer produsentens og filmarbeiderens rettigheter og plikter ved engasjement i enkeltstående spillefilmproduksjon.

Med spillefilm menes fiksjonsbasert kinofilm, slik dette er definert i Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner eller tilsvarende fremtidig regulering.

Filmarbeideren og produsenten benevnes i fellesskap "Partene”.

Overenskomsten gjelder kun filmarbeidere som er arbeidstakere i arbeidsmiljølovens forstand.


2. Arbeidsavtale

2.1 Inngåelse av arbeidsavtaler mellom produsent og filmarbeidere

Arbeidsavtaler mellom medlemmer av NFF og Virke skal inngås i samsvar med reglene i denne overenskomsten.

Det er kun produsenten eller den produsenten har gitt uttrykkelig fullmakt, som kan engasjere filmarbeidere til produksjonen.

 

2.2 Avtaleform

Skriftlig avtale skal opprettes så snart forholdene omkring et engasjement er klarlagt, og normalt senest en uke før engasjementet starter.

Avtale skal opprettes på det standardformular (Normalkontrakt) for engasjementinngåelse som følger vedlagt denne overenskomsten, og som utgjør en del av overenskomsten, jf. Bilag 1

 

2.3 Produksjonsplan, ukeplan og dagsplan

Så snart bindende avtale er kommet i stand mellom Partene, og før engasjementet starter, skal produsenten oversende avtalen til filmarbeideren, sammen med foreløpig produksjonsplan.

Ukeplaner skal fortløpende under produksjonen gjøres tilgjengelig for staben.

Produsenten eller den produsenten har gitt fullmakt utarbeider dagsplan som leveres staben senest ved arbeidsslutt dagen før den aktuelle opptaksdagen.

 

2.4 Fagfunksjon, dagsatser og ansennitet

Arbeidsavtalen skal angi fagfunksjonen og dagsatsen til filmarbeideren basert på filmarbeiderens ansiennitet, slik dette fremgår av Bilag 2 til denne overenskomsten. Filmarbeiderens ansiennitet knyttet til en fagfunksjon fastsettes av NFF.

 

2.5 Stillingsinnstruks

Filmarbeideren plikter i avtaleperioden å rette seg etter avtalt stillingsinstruks.

Produsenten kan ikke pålegge noen i staben å utføre fagfunksjoner i tillegg til det arbeid de er engasjert for å utføre, med mindre ny skriftlig avtale inngås mellom Partene.

Dersom produsenten ønsker å angi nærmere instrukser for arbeidets art, utover det som etter bransjepraksis følger av de angitte fagfunksjonene i Bilag 2, skal disse formuleres skriftlig som et vedlegg til avtalen.

 

2.6 Aksept av avtalen

Filmarbeideren plikter så snart som mulig, og senest innen 10 dager etter poststemplet dato, å returnere ett eksemplar av avtalen i undertegnet stand, eller gi skriftlig tilbakemelding til produsenten om at avtalen ikke aksepteres fordi den ikke anses å være i samsvar med det som er muntlig avtalt mellom Partene.

Dersom fristen ikke overholdes, kan produsenten anse avtalen som annullert, med mindre filmarbeideren kan godtgjøre at man var forhindret fra å oppfylle fristen.


3. Bemanning

3.1 Stabssammensetning

Produsenten plikter å bemanne enhver produksjon slik at den kan gjennomføres på en måte som gjør at den enkelte filmarbeider får utført sitt arbeid faglig forsvarlig. Sammensetningen av staben skal skje i samråd med regissør og fagsjefer.

 

3.2 Lokaler og utstyr

Produsenten skal stille skikkelige arbeidslokaler og utstyr til filmarbeiderens disposisjon, slik at arbeidet kan utføres på tilfredsstillende måte.

 

3.3 Fagfunksjoner

Ingen kan pålegges å utføre to fagfunksjoner, eller å være ansatt i to fagfunksjoner, uten etter skriftlig avtale, jf. pkt. 2.4 og 2.5.

 

3.4 Fagsjefens arbeide

Fagsjefene skal, før avtale inngås, ha anledning til å sette seg inn i budsjett og premissene for produksjonen innenfor sitt fagområde. Alle fagsjefer har krav på en rimelig forarbeids- og etterarbeidsperiode. For- og etterarbeidsperiodene fastsettes i samarbeid med produsenten, og varigheten av periodene skal alltid vurderes i forhold til det foreliggende prosjekt.

 

3.5 Praktikanter

Praktikant er en person som er under opplæring og som lønnes iht. praktikantsatsen i Bilag 2 (minstelønnssatser). Partene ønsker å legge til rette for praktikanter i produksjonene, men disse skal ikke brukes til fortrengning av ordinære stabsfunksjoner, men komme som tillegg til normal stab.


4. Tillitsvalgt og verneombud

4.1 Tillitsvalgt

Staben har rett til å velge tillitsvalgt ved produksjoner med varighet over 7 dager. Når staben består av mer enn 30 filmarbeidere kan det velges flere tillitsvalgte. Der det velges flere tillitsvalgte, skal en av disse utpekes som hovedtillitsvalgt.

 

4.2 Stabsmøte

Valg av tillitsvalgt gjennomføres på stabsmøte som produsenten innkaller til. Stabsmøtet skal avvikles i rimelig tid før produksjonsstart. NFF og Virke skal varsles om møtet. Når det ikke avholdes slike møter, og/eller at de avholdes i en annen by enn Oslo eller at NFF er forhindret fra å komme på et slikt møte, skal stabslister oversendes NFF på e-post senest en uke før produksjonens oppstart.

 

4.3 Vederlag til hovedtillitsvalgt

Hovedtillitsvalgt skal i tillegg til alminnelig lønn, motta særskilt vederlag for vervet, jf. Bilag 2.

 

4.4 Tillitsvalgtes innsynsrett mv.

Tillitsvalgt har rett til innsyn i stabskontrakter og kan kopiere disse. Videre har tillitsvalgt rett til innsyn i forsikringspoliser, avviklingsplaner og stabslister, samt å bli orientert om endringer i produksjonsplanene. Tillitsvalgt har taushetsplikt vedrørende stabskontraktene og de øvrige dokumenter det gis innsyn i, med unntak ved konferanse med representanter for fagforening og det aktuelle stabsmedlem.

 

4.5 Tillitsvalgte innkalling til stabsmøte

Tillitsvalgt kan innkalle til stabsmøte i arbeidstiden hvis dette anses nødvendig og samtykke fra produsenten er innhentet.

4.6 Valg av verneombud

Det skal velges verneombud etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, jf. pkt.10.6.


5. Arbeidstid

5.1 Alminnelig arbeidstid

Alminnelig arbeidstid er 7,5 timer per dag, eksklusiv spisepause, totalt 37,5 timer per uke og normalt fra mandag til fredag.
 

Når arbeidet avbrytes og fortsettes senere samme dag, betraktes tidsrommet mellom som alminnelig arbeidstid. Unntak fra dette kan avtales særskilt mellom partene.

Lørdager, søndager og helligdager er normalt fridager. Filmarbeiderne kan ikke pålegges å arbeide påske-, pinse-, jule- og nyttårsaften.

Det samme gjelder helligdager i påsken, pinsen og julen, samt 1. og 17. mai, unntatt tilfelle der manuskriptet forutsetter dette.

Produsenten skal drøfte behovet for søn- og helgedagsarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte før det iverksettes, jf. arbeidsmiljølovens § 10-10 (3).

 

5.2 Varsling av planlagt arbeidstid

Produsenten skal gjennom produksjonsplan, ukeplan og dagsplan varsle filmarbeideren om planlagt arbeidstid. Filmarbeideren er selv ansvarlig for å sette seg inn i disse.

Hvis arbeidstiden planlegges innenfor normal arbeidstid, skal møtetidspunktet varsles senest ved arbeidets opphør dagen i forveien.

Arbeidstiden starter fra det tidspunkt filmarbeideren skal møte og faktisk møter iht. dagsplanen. Dagsplanen skal være uttømmende, dvs. den skal være spesifikk på hvordan man planlegger dagen.

 

5.3 Arbeidstid ved eksteriør og locationopptak

Produsenten skal avvikle alminnelig arbeidstid ved eksteriør- og locationopptak sammenhengende i tidsperioden kl. 0600- 2100. Arbeidet starter på det tidspunkt filmarbeideren møter etter dagsplanen.

 

5.4 Arbeidstid i studio

Produsenten skal avvikle alminnelig arbeidstid i studio- eller studiolignende sted i tidsperioden kl. 0700 – 1800. Arbeidstid ut over dette må avklares med tillitsvalgt. Med studiolignende sted menes opptakssted hvor produsenten har full kontroll over

lysforholdene.

 

5.5 Utvidet arbeidstid ved særskilte arbeidsoppgaver

Filmarbeidere som har særskilte arbeidsoppgaver knyttet til forberedelse eller avslutning av en opptaksdag vil kunne ha arbeidstid som går utover rammene for den arbeidstid som beskrives i punkt 5.3 og 5.4. Slike særskilte arbeidsoppgaver skal spesifiseres i dagsplanen, jf. punkt 2.3 tredje ledd.

 

5.6 Sjåføroppdrag eller andre pålagte oppdrag

For filmarbeidere som av Produsentene pålegges sjåføroppdrag eller andre oppdrag i tilknytning til en filmproduksjon, skal tid hvor filmarbeideren kjører, står til disposisjon eller utfører disse andre oppdragene, regnes som alminnelig arbeidstid.

 

5.7 Overtid

a         Definisjon
Varer arbeidet for noen filmarbeidere ut over grensen for alminnelig arbeidstid i løpet av en arbeidsdag, jf. punkt 5.1, regnes den faktisk overskytende arbeidstiden som overtidsarbeid.

b         Hovedregel
Overtidsarbeid må ikke gjennomføres som en fast ordning og må ikke finne sted uten i særlige tilfeller.

c          Varsling av overtid
Produsenten skal varsle filmarbeideren om planlagt overtid jf. punkt 2.3 og 5.2. Endelig bekreftelse på varslet overtid anses utført ved utlevering av dagsplan.

d         Begrensninger
Ingen kan pålegges overtid utover 6 timer pr. dag. I løpet av en 5 dagers arbeidsuke, normalt fra mandag kl 06.00 til fredag kl 18.00, kan ingen pålegges en samlet overtid utover 20 timer, og slik at det samlede overtidsarbeid ikke overstiger 50 timer i løpet av fire sammenhengende uker.

Overtid kan kun pålegges av produsenten eller den produsenten uttrykkelig har gitt fullmakt.

Overtid utover 4 timer på vanlig opptaksdag må godkjennes av staben gjennom tillitsvalgt. Dette gjelder ikke filmarbeidere som har arbeidsoppgaver knyttet til forberedelse eller avslutning av en opptaksdag, hvor overtiden avtales direkte med produsenten.

Partene kan avtale at overtidstimer helt eller delvis kan tas ut i form av arbeidsfri tid, slik at en time overtid tas ut som en time arbeidsfri. Overtidstillegg skal utbetales ved avspasering, jf. aml. § 10-6 (12). Det er filmarbeiderens rett til å akseptere eller avvise en slik ordning.

 

5.8 Nattarbeid

Med nattarbeid menes arbeid i tiden mellom kl. 2100 og 0600. Nattarbeid skal varsles som angitt i punkt 2.3, og avlønnes særskilt etter punkt 6.4.

 

5.9 Pauser og bespisning
5.9.1 Pauser innenfor alminnelig arbeidstid

Filmarbeideren skal ha minst en (1) pause på 30 minutter i løpet av alminnelig arbeidstid, likevel slik at pausen ikke regnes som del av alminnelig arbeidstid etter punkt 5.1. Produsenten plikter å legge til rette for at filmarbeiderne får adgang til å spise i pausen.

I de tilfeller hvor Produsenten ikke har lagt til rette for at det kan tas pause under tilfredsstillende forhold, skal pausen likevel anses som en del av alminnelig arbeidstid. Det samme gjelder dersom man er pålagt å være i beredskap i spisepausen og ikke selv disponerer denne tiden. Eventuelle krav fra filmarbeiderne overfor Produsenten om at pausen skal regnes som del av alminnelig arbeidstid etter denne bestemmelsen, skal fremmes omgående overfor tillitsmann. Kravet skal fremmes slik at Produsenten gis mulighet til å kunne rette opp forholdet.

 

5.9.2 Bespisning innenfor alminnelig arbeidstid

Produsenten plikter å tilby filmarbeiderne mat der det ikke finnes egnet utsalgssted i rimelig avstand fra opptaksstedet, eller der filmarbeideren ikke kan forlate arbeidsplassen grunnet arbeidssituasjonen. Produsenten kan i slike tilfelle foreta rimelig trekk i lønn.

 

5.9.3 Pauser og bespisning under overtidsarbeid

Ved overtidsarbeid utover to timer i forbindelse med opptak skal filmarbeiderne få tilbud om pause på en halv time og tilbud om mat med mindre annet avtales gjennom tillitsvalgt.

Pausen kan kortes ned eller forskyves når forholdende gjør dette nødvendig.

Dersom partene avtaler at produsenten dekker utgifter til mat under overtidsarbeid skal pausen betales med normal timelønn, jf. punkt 6.1 annet ledd.

 

5.9.4 Pauser og bespisning under overtidsarbeid for filmarbeidere med særskilte arbeidsoppgaver

Filmarbeidere som har utvidet arbeidstid som følge av særskilte arbeidsoppgaver som nevnt i overenskomstens punkt 5.5, må gis mulighet til å spise tilpasset dennes arbeidstid.

Disse skal ved overtidsarbeid utover to timer knyttet til avslutning av filmopptak, eller     når det er i ferd med å bli avsluttet, gis tilbud om håndmat og en kortere pause. Dette     gjelder også for filmarbeidere med særskilte arbeidsoppgaver som nevnt når de får     overtidsarbeid som følge av forberedelser til opptak.

 

5.10 Timelister

Filmarbeideren plikter å føre timelister etter skjema utlevert av produsent, med mindre det er inngått totalavtale som nevnt under punkt 7. Timelistene innleveres etter avtale med produsent og produsenten plikter å attestere disse.


6. Lønn og tillegg

6.1 Minimum daglig bruttolønn og normal timelønn

Minimum daglig bruttolønn er dagsatsen slik den fremgår av Bilag 2.

Normal timelønn utgjør daglønn delt på 7,5 timer. Filmarbeideren har i alle tilfelle krav på lønn for minimum 4 timer for fremmøte.

 

6.2 Minimumsnivå

Partene kan ikke avtale satser som ligger under minimumssatsene slik de fremgår av Bilag 2 når engasjementet har varighet inntil 6 måneder. Partene kan imidlertid inngå særlige avtaler om lønn når engasjementet har lengre varighet enn 6 måneder.

 

6.3 Overtidstillegg

Overtidstillegget utgjør en andel av normal timelønn, jf. pkt. 6.1, og beregnes etter følgende satser:

a.    Inntil 3 – tre timers overtidsarbeid:             tillegg på 50% per time.

b.    Ut over 3 – tre timers overtidsarbeid:         tillegg på 100% per time.

c.    Ut over 6 – seks timers overtidsarbeid:      tillegg på 200% per time.

Overtid som ikke er varslet, jf. punkt 5.7 bokstav c, lønnes for første time som etter første ledd bokstav a, og deretter med et tillegg på 100 % av normal timelønn, jf. punkt 6.1.

Overtidstillegg for arbeid på lørdag, søndag og helligdager reguleres av punkt 6.5 annet ledd.

6.4 Nattillegg

Arbeid definert som nattarbeid etter punkt 5.8 kompenseres med følgende satser:

a.    Kl.21:00-24:00                tillegg på 50% per time.

b.    Kl.24:00-06:00                tillegg på 100% per time.

Nattillegget bortfaller ved overtid, når overtidstillegget er høyere enn nattillegget. Dersom nattillegget og overtidstillegget er like stort, utbetales begge tillegg.

6.5 Tillegg for arbeid på lørdag, søndag og helligdager

Filmarbeideren har ved arbeid på lørdag, søndag og helligdager, krav på tillegg som

beregnes etter følgende satser:

a         På lørdager:

Inntil 7,5 timer og eventuelt påfølgende 3 timer tillegg på 50% per time, deretter tillegg på 200% per time

b         På søndager og helligdager:

Inntil 7,5 timer og eventuelt påfølgende 3 timer tillegg på 100% per time, deretter tillegg på 200% per time

 

6.6 Øvrige tillegg

Filmarbeideren har krav på 200% tillegg per time når vedkommende pålegges å møte til arbeid mindre enn 10 timer fra foregående arbeidsdags slutt. Tillegget opparbeides for de timene som faller innenfor 10-timersperioden og inngår i alminnelig arbeidstid påfølgende arbeidsdag, jf. punkt 5.1.

Dersom produsenten har gitt instrukser knyttet til arbeidets art og som går ut over fagfunksjon som angitt i Bilag 2, jf. punkt 2.5 tredje ledd, skal det beregnes et tilleggsvederlag som fastsettes særskilt mellom Partene.

Ved avvik fra overnattingsstandarden som angitt i punkt 9.4 kan det avtales en kompensasjon mellom produsent og tillitsvalgt for dette.

 

6.7 Tariffjusteringer

De lønnstillegg som fremkommer ved tariffendringer pr. 1. juni gjøres gjeldende for alle arbeidsforhold etter denne dato, også der hvor avtale er inngått før 1. juni. Partene kan dog beregne tariffendringer på forhånd og inkludere disse som en særskilt komponent i avtalen.

6.8 Utbetaling av lønn, skattetrekk mv.

Lønn utbetales i henhold til produsentens rutiner og skattetrekk foretas etter gjeldende regler. Feriepenger utbetales etter ferielovens til enhver tids gjeldende bestemmelser.


7. Totalavtale

Partene kan inngå avtale om samlet lønn (totalavtale) for engasjementet, inkludert overtid når engasjementet er av varighet over tre – 3 – måneder.

En totalavtale skal stipulere antall dager, og timer inkludert overtid i henhold til produksjonsplanen.

Dersom det underveis i produksjonen, eller etter at produksjonen er avsluttet, viser seg at den totale arbeidstid overstiger det som er estimert i totalavtalen med mer enn 10%, kan filmarbeideren kreve et tilleggsvederlag som avtales særskilt mellom Partene.

Dersom totalavtale inngås med filmarbeidere i gruppe 3-7, jf. Bilag 2, og engasjementet er av varighet over én uke, oppad begrenset til 3 måneder, skal vederlaget bestå av normal dagsats med et tillegg på minimum av 15 %. Dertil kommer vederlag for planlagt overtid i henhold til produksjonsplan, jf. punkt 6.3.


8. Kompensasjon for reise til og fra arbeidsstedet

8.1 Hovedregel

Reisetid fra egen bolig til opptakssted eller annet i Dagsplanen fastsatt oppmøtested regnes ikke som del av alminnelig arbeidstid, men kompenseres særskilt for etter bestemmelsene i dette punkt. Når alminnelig arbeidstid starter reguleres av overenskomstens punkt 5.2 og skal fremgå av Dagsplanen jf. punkt 2.3.

Reisetid fra egen bolig og til opptakssted kompenseres med en sats tilsvarende alminnelig timelønn når avstanden mellom produsentens faste Produksjonskontor og opptaksstedet utgjør mer enn 25 kilometer, eller det tar mer enn 30 minutter å kjøre samme strekningen. Det kompenseres kun for den faktiske reisetid ut over dette.

Tid som går med til slik reise på lørdag, søndag og helligdager kompenseres med et tillegg på 50 %.

Kompensasjon for reisetid etter denne bestemmelse gis likevel ikke for filmarbeidere som har en reiseavstand på mindre enn 25 kilometer fra egen bolig til opptaksstedet og som forutsettes å møte direkte på opptaksstedet i henhold til Dagsplanen, jf. punkt 2.2.

 

8.2 Reise- og arbeidstid ut over 12 timer

For reisetid utover 25 kilometer eller 30 minutter som nevnt i punkt 8.1, og som sammen med arbeidstid gir mer enn 12 timers sammenhengende reise- og arbeidstid, skal den overskytende tiden kompenseres for med 100 %.

 

8.3 Reisetid natt

Reisetid som nevnt i punkt 8.2 i tidsrommet mellom kl.23:00 og 06:00 hvor det ikke tilbys tilfredsstillende sovemulighet, kompenseres med normal timelønn og 50 % tillegg.

Det ytes ikke kompensasjon innenfor nevnte tidsrom dersom reise skjer med tog eller båt hvor det tilbys tilfredsstillende sovemulighet.

 

8.4 Reise mellom flere opptakssteder

Dersom reisen omfatter flere opptakssteder i løpet av en arbeidsdag, regnes medgått tid for reiser mellom opptaksstedene som del av arbeidstiden.

8.5 Særskilt avtale om reise

Kompensasjon for utenlandsreiser skal avtales særskilt mellom Partene.

 

Partene kan også inngå annen særskilt avtale om arbeid som krever reise.

8.6 Kompensasjon for reise til og fra opptakssted på location med overnatting

Reisetid fra overnattingssted til opptakssted kompenseres med en sats tilsvarende alminnelig timelønn når avstanden mellom overnattingssted og opptaksstedet utgjør mer enn 12,5 kilometer, eller det tar mer enn 15 minutter å kjøre samme strekningen. Det kompenseres kun for den faktiske reisetid ut over dette. Overtidstillegg tilkommer ikke. Tid som går med til slik reise på lørdag, søndag og helligdager kompenseres med et tillegg på 50 %.

Unntak fra dette må godkjennes av staben ved tillitsvalgt.


9. Arbeid på location med overnatting

9.1 Fem dager eller mer på location med overnatting

Ved arbeid på location i mer enn 5 dager, som krever overnatting, har produsenten gjennom tillitsvalgt, anledning til å inngå avtale med staben med følgende særskilte vilkår:

a         I løpet av en 5 dagers arbeidsuke på location, normalt fra mandag til torsdag kl. 0600 til 21.00 og fredag kl. 0600 til 1800, kan det uavhengig av alminnelig arbeidstid etter punkt 5.1, samlet arbeides 37,5 timer før overtid påløper.

b         Etter at det er arbeidet 37.5 timer skal de påfølgende 15 timer honoreres med 50 % tillegg og deretter med 100 % tillegg.

c          Nattarbeid lønnes etter punkt 6.4.

d          Arbeid på lørdager, søndager og helligdager lønnes etter punkt 6.5.

e         Arbeidstid som ikke benyttes en dag kan benyttes senere, dog innenfor samme arbeidsuke.

9.2 Mindre enn fem dager på location med overnatting

De i pkt. 9.1 nevnte bestemmelser kommer også til anvendelse ved kortere arbeidsopphold enn 5 dager på location, og beregnes på følgende måte:

2 dagers opptak    15 timer m/ ordinær lønn    deretter 6 timer m/ 50% tillegg    deretter 100 % tillegg

3 dagers opptak    22,5 timer m/ ordinær    deretter 9 timer m/ 50% tillegg    deretter 100 % tillegg

4 dagers opptak    30 timer m/ ordinær    deretter 12 timer m/ 50% tillegg    deretter 100 % tillegg

 

9.3 Kost og losji

Ved opptak som krever overnatting på location i Norge og utlandet har filmarbeideren enten krav på:

a         Kost og losji betalt av produsenten, i tillegg til locationtillegg til dekning av telefonutgifter, rensing av klær, vasking etc., i henhold til Bilag 1, med mindre produsenten tilbyr slike tjenester for egen regning,

eller

b         Losji betalt av produsenten og diett etter statens regulativ.

Produsenten beslutter hvilken ordning som skal gjøres gjeldende for staben.

På arbeidsfrie dager stilles staben fritt og betales dagdiett etter statens satser. Det kan unntaksvis avtales andre ordninger.

 

9.4 Overnattingsstandard

Filmarbeideren har krav på enkeltrom med bad. Dersom produsenten på grunn av spesielle forhold må fravike dette, skal det godkjennes av tillitsvalgt. Det kan i så fall avtales en kompensasjon for dette mellom produsenten og tillitsvalgt, jf. punkt 6.6 tredje ledd.


10. Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

10.1 Arbeidsmiljølovens anvendelse

Arbeidsmiljøloven og annen relevant lovgivning vedrørende helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen kommer til anvendelse for alle typer filmproduksjon der filmarbeideren er å anse som arbeidstaker.

10.2 Arbeidsmiljøutvalg og verneombud mv.

Produsenten er forpliktet til å opprette et arbeidsmiljøutvalg og utnevne et verneombud som gjøres kjent for staben. Yrkesskader og ulykker skal registreres i samsvar med arbeidsmiljølovens kapittel 5, og kopi av dette skal sendes NFF.

10.3 Risikofylte oppdrag

Produsenten er forpliktet til å orientere om faremomenter for staben i sin helhet i forbindelse med oppdrag.

Filmarbeiderens engasjement kan ikke sies opp fordi filmarbeideren nekter å utføre risikofylte eller helseskadelige oppdrag.

10.4 Arbeidsantrekk, verneutstyr og sikkerhetstiltak

Produsenten er forpliktet til å stille nødvendig arbeidsantrekk, verneutstyr og påse at nødvendig sikkerhetstiltak iverksettes der oppdraget tilsier det.

 

10.5 HMS

Produsenten, eller dens organisasjon, plikter å være tilsluttet en ordning som inkluderer tjenester innen HMS i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

10.6 Opplæring av verneombud
 

Produsenten plikter i samsvar med arbeidsmiljøloven å sikre at verneombudet innehar eller får nødvendig og tilstrekkelig kompetanse for oppgaven som verneombud.

10.7 Avtale med helsepersonell
 

Produsenten er forpliktet til å ha avtale med helsepersonell som kan benyttes når det oppstår skade eller sykdom i staben i tilknytning til arbeid. Ved forventede risikofylte situasjoner, skal helsepersonell være tilstede.

 

10.8 Særlige sikkerhetsregler

Hviletid, og andre sikkerhetsregler som gjelder for yrkesutførelse som ikke naturlig inngår i filmproduksjonsyrker, kommer til anvendelse for filmarbeideren som utfører dette arbeidet som del av sitt engasjement i en filmproduksjon. Produsenten plikter i disse tilfellene å ha oversikt over og kunne veilede medarbeideren om de spesielle regler som gjelder for denne type arbeid.

 

10.9 Risikoanalyse og tiltaksplan

Det skal foreligge risikoanalyse og tiltaksplan som skal være tilgjengelige for de ansatte.


11. Forsikring

11.1 Yrkesskadeforsikring
Produsenten plikter å holde filmarbeiderne forsikret etter lov om yrkesskadeforsikring.
 
11.2 Reiseforsikring

For arbeid som krever reise, plikter produsenten å tegne reiseforsikring som dekker arbeid på location for alle filmarbeiderne.

11.3 Forsikringsvilkårene

Filmarbeideren har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i forsikringsvilkårene.


12. Tjenestepensjon

NFF og Virke viderefører den ordning for tjenestepensjon som har vært avtalt mellom NFF og Norske Film og TV-produsenters forening slik at det i denne overenskomsten er inngått avtale om at medlemmer av NFF skal motta tjenestepensjon for det arbeid som uføres for produsenten. Ordningen administreres av NFF etter nærmere avtale med Virke.


13. Avbrudd eller utsettelse

13.1 Filmarbeiderens krav på vederlag

Ved avbrudd eller utsettelse av produksjonen som ikke skyldes force majeure, jf. punkt 14, har filmarbeideren krav på 1/3 av avtalt vederlag for den perioden avbruddet eller utsettelsen varer.

Dersom produksjonen avbrytes permanent, og dette ikke skyldes force majeure, har filmarbeideren krav på 1/3 av resterende avtalefestet vederlag.

 

13.2 Varsling

Produsenten skal varsle filmarbeideren om avbruddet eller utsettelsen, så snart produsenten blir kjent med situasjonen som utløser virkningen.

 

13.3 Særregel ved kortere engasjementer

Dersom filmarbeideren er engasjert for enkeltdager inntil en uke, gjelder følgende særlige bestemmelser for varsling av avbrudd eller utsettelse, med mindre avbruddet eller utsettelsen skyldes forhold som nevnt i punkt 14:

a         ved varsling tidligere enn 48 timer før avtalt fremmøtetidspunkt, har filmarbeideren ikke krav på vederlag.

b         ved varsling senere enn 48 timer, men tidligere enn 24 timer før avtalt fremmøtetidspunkt, har filmarbeideren krav på en tredjedel av avtalt vederlag.

c          ved varsling senere enn 24 timer før avtalt fremmøtetidspunkt, har filmarbeideren krav på to tredjedeler av avtalt vederlag.

 

13.4 Utbetalt honorar

Ved annullering, avbrudd eller utsettelse av produksjonen kan produsenten ikke kreve tilbake allerede utbetalt honorar.


14. Force majeure

Produsenten har rett til å avbryte eller utsette produksjonen uten å yte filmarbeideren vederlag, hvis det oppstår en situasjon utenfor vedkommendes kontroll som rimeligvis ikke kunne ha blitt tatt i betraktning. Partenes rettigheter og plikter suspenderes i den perioden situasjonen gjør seg gjeldende.  Produsenten skal varsle filmarbeideren om avbruddet eller utsettelsen, så snart produsenten blir kjent med situasjonen som utløser virkningen


15. Opphavsrett

Partene viser til Avtale om rettigheter for innkjøpte/ikke-bestilte produksjoner av 9.5. 2017. 


16. Tvister

16.1 Tvisteutvalg

Tvist om forståelse av denne overenskomsten skal først søkes løst ved forhandlinger mellom den enkelte produsent og filmarbeider eller tillitsvalgt.

Dersom forhandlingene ikke fører frem, skal tvisten søkes løst i et utvalg bestående av følgende representanter:

NFF: 1 representant
Virke: 1 representant

De to representantene kan i fellesskap velge en oppmann. Dersom tvisten ikke løses i utvalget, kan saken bringes inn for domstolene.


17. Ikrafttredelse og varighet mv.

17.1 Ikrafttredelse, varighet og oppsigelse

Denne overenskomst trer i kraft med virkning fra 1. juni 2018 frem til og med 31. mai 2020, og deretter med to års varighet, hvis skriftlig oppsigelse fra en av partene ikke er fremkommet innen 2 måneder før utløpstid.

17.2 Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår

Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom Virke og Norsk Filmforbund om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er

enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjon på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår.

Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 – fjorten – dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 – fjorten – dagers varsel (dog ikke til utløp før 1. juni 2019).

Partene avgjør selv hvordan de skal godkjenne forhandlingsresultatet eller et meklingsforslag.

 

Oslo, 6. juli 2018

Hovedorganisasjonen Virke                                       Norsk Filmforbund

Inger Lise Blyverket                                                    Sverre Pedersen  

 

Vedlegg:

Bilag 1: Standard arbeidskontrakt
Dokumenter til nedlasting:

NFF anbefalte regiavtale på spillefilm
Standardavtale til Spillefilmoverenskomsten 

 

Bilag 2: Dagsatser Spillefilm

Avtalte minstelønnssatser:

Lønnsatser for spillefilm
 

Bilag 3: Rettighetsavtale for innkjøpte produksjoner

Det er inngått en ny opphavsrettsavtale mellom Virke Produsentforeningen og Norsk filmforbund/F©R: 

opphavsrettsavtale 09.05.2017 for innkjøpte produksjoner pdf

bottom of page